Lucas 3

1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene,

2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen.

3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse,

4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:En röst ropar i öknen:Bana väg för Herren,gör stigarna raka för honom.

5 Alla dalar skall fyllasoch alla berg och höjder sänkas.Krokiga stigar skall rätasoch ojämna vägar jämnas.

6 Och alla människor skall seGuds frälsning.

7 Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: "Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?

8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar.

9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden."

10 Folket frågade honom: "Vad skall vi då göra?"

11 Han svarade dem: "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt."

12 Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?"

13 Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är fastställt."

14 Även soldater frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" Han svarade dem: "Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!"

15 Folket gick där och väntade, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.

16 Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

17 Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."

18 Med många andra ord förmanade han folket när han predikade evangeliet för dem.

19 Men landsfursten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande till sin brors hustru Herodias och för allt ont som han hade gjort.

20 Då lade Herodes till allt annat också det att han spärrade in Johannes i fängelse.

21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen

22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje."

23 Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli,

24 son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef,

25 son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Esli, son till Naggai,

26 son till Mahat, son till Mattatias, son till Semein, son till Josek, son till Juda,

27 son till Johanan, son till Resa, son till Serubbabel, son till Sealtiel, son till Neri,

28 son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er,

29 son till Josua, son till Elieser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi,

30 son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim,

31 son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David,

32 son till Isai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Naheson,

33 son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesrom, son till Peres, son till Juda,

34 son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor,

35 son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Sela,

36 son till Kenan, son till Arpaksad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek,

37 son till Metusala, son till Hanok, son till Jered, son till Mahalalel, son till Kenan,

38 son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.