Lucas 22

1 Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära.

2 Översteprästerna och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen, men de var rädda för folket.

3 Då for Satan in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv.

4 Han gick och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem.

5 De blev glada och lovade att ge honom en summa pengar.

6 Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med.

7 Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammen skulle slaktas.

8 Då sände Jesus i väg Petrus och Johannes och sade: "Gå och gör i ordning, så att vi kan äta påskalammet."

9 De frågade honom: "Var vill du att vi skall reda till det?"

10 Han svarade dem: "När ni kommer in i staden skall en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in

11 och säg till husets ägare: Mästaren frågar dig: Var finns det rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar?

12 Han kommer då att visa er ett stort rum i övre våningen, som är iordningställt. Red till där."

13 De gick och fann att det var som han hade sagt till dem. Och de redde till påskalammet.

14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom.

15 Och han sade till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar.

16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike."

17 Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Tag detta och dela mellan er.

18 Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer."

19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig."

20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

21 Men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet.

22 Ty Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa, genom vilken han blir förrådd."

23 Då började de diskutera med varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra detta.

24 Det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst.

25 Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare.

26 Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er skall vara som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren.

27 Ty vem är störst: den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare.

28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,

29 och jag överlämnar riket åt er, liksom min Fader har överlämnat det åt mig:

30 Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.

32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder."

33 Då sade Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden."

34 Jesus svarade: "Jag säger dig, Petrus, tuppen skall inte gala i natt, förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig."

35 Han sade vidare till dem: "När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget."

36 "Men nu", sade han, "skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd.

37 Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt."

38 De sade: "Herre, här är två svärd." Han svarade dem: "Det räcker."

39 Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom.

40 När han kom till platsen, sade han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse."

41 Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad:

42 "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din."

43 Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft.

44 Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden.

45 När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse.

46 Då sade han till dem: "Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse."

47 Medan han ännu talade kom där en folkhop. Han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem, och han gick fram till Jesus och kysste honom.

48 Jesus sade till honom: "Judas, förråder du Människosonen med en kyss?"

49 När de som stod kring Jesus såg vad som skulle hända, frågade de: "Herre, skall vi slå till med svärd?"

50 Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat.

51 Men Jesus sade: "Låt det vara nog med detta!" Och han rörde vid hans öra och helade honom.

52 Sedan sade Jesus till översteprästerna och befälhavarna för tempelvakten och de äldste, som hade kommit emot honom: "Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar.

53 Trots att jag dagligen har varit bland er i templet, har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt."

54 Då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd.

55 Mitt på gården tände de upp en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem.

56 En tjänsteflicka, som fick se honom sitta vid elden, betraktade honom noga och sade: "Den där mannen var också med honom."

57 Men han nekade: "Nej, kvinna, jag känner honom inte."

58 Strax därefter fick en man syn på honom och sade: "Du är också en av dem." Men Petrus svarade: "Människa, det är jag inte."

59 Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: "Visst var den där mannen med honom. Han är ju galilé."

60 Men Petrus sade: "Människa, jag förstår inte vad du menar." Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen.

61 Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt, skall du tre gånger förneka mig."

62 Och han gick ut och grät bittert.

63 De män som bevakade Jesus hånade honom och slog honom.

64 De höljde över honom och sade: "Profetera! Vem var det som slog dig?"

65 Och på många andra sätt hånade de honom.

66 När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd

67 och frågade: "Är du Messias, så säg det!" Han svarade dem: "Om jag säger det, tror ni det inte,

68 och om jag frågar er, svarar ni inte.

69 Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida."

70 Då frågade alla: "Är du alltså Guds Son?" Han svarade dem: "Ni själva säger att Jag Är."

71 De sade: "Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun."