Sonhos

Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Mateus 1:20,21

En vallfartssång.När Herren gjorde slut på Sions fångenskap,då var vi som drömmande.

Salmos 126:1

26 Kungen sade till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar: "Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder?"

27 Daniel svarade kungen:"Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen.

28 Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd:

Daniel 2:26-28

1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,

2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty Herren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

4 Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Deuteronômio 13:1-4

Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger Herren.

Jeremias 23:32

Och han sade:"Hör nu mina ord.Om det finns en Herrens profet ibland er,ger jag mig till känna för honom i en syn,och talar med honom i en dröm.

Números 12:6

De svarade honom: "Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den." Josef sade till dem: "Att ge uttydningen är Guds sak. Berätta drömmen för mig."

Gênesis 40:8

Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar!

Eclesiastes 5:3

Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm."

Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek?

Jeremias 23:25,26

Befall dina verk åt Herren,så har dina planer framgång.

Provérbios 16:3

Och det skall ske därefteratt jag skall utgjuta min Ande över allt kött.Era söner och era döttrar skall profetera,era gamla män skall ha drömmar,era unga män skall se syner.

Joel 2:28

Medan Pilatus satt på domarsätet, sände hans hustru bud till honom och lät säga: "Ha ingenting att göra med denne rättfärdige man! Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull."

Mateus 27:19

Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet i landet kränks, så bli inte förvånad över detta, ty hög vakar över hög och andra höga över dem båda.

Eclesiastes 5:7

Farao sade till Josef: "Jag har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Men jag har hört sägas om dig att när du får veta en dröm så kan du uttyda den."

Josef sade till farao: "Inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar."

Gênesis 41:15,16

14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord.

15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen.

16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

17 Och det skall ske i de sistadagarna, säger Gud:Jag skall utgjuta av min Andeöver allt kött.Era söner och era döttrarskall profetera,era unga män skall se syner,och era gamla mänskall ha drömmar.

Atos 2:14-17

Många planer har en man i sitt hjärta,men Herrens råd skall bestå.

Provérbios 19:21

Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar.

Daniel 1:17