Salmos 108

1 'n Lied. 'n Psalm van Dawid.

2 My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.

3 Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.

4 Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;

5 want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke.

6 Verhef U bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde!

7 Dat u bemindes gered kan word -- verlos deur u regterhand en verhoor ons!

8 God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.

9 G¡lead is myne, Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.

10 Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; oor Filist,a jubel Ek.

11 Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom?

12 Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.

13 Gee ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is vergeefse moeite. [ (Psalms 108:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. ]