Hebreus 1

1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,

2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.

5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:Du är min Son, jag har i dag fött dig?Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?

6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:Alla Guds änglarskall tillbe honom.

7 Om änglarna säger han:Han gör sina änglar till vindaroch sina tjänare till eldslågor.

8 Men om Sonen säger han:Gud, din tron ståri evigheters evighet,och rättens spiraär ditt rikes spira.

9 Du älskar rättfärdighetoch hatar orättfärdighet.Därför, Gud, har din Gudsmort dig med glädjens oljamer än dina medbröder.

10 Och:Du, Herre, har i begynnelsenlagt jordens grund,och himlarna är dina händers verk.

11 De skall gå under, men du förblir.De skall alla nötas utsom en klädnad.

12 Som en mantelskall du rulla ihop dem,och som en klädnadskall de bytas ut.Men du är densamme,och dina år har inget slut.

13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:Sätt dig på min högra sida,tills jag har lagt dina fiendersom en fotpall under dina fötter.

14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?