Hebreus 13

1 Bröder, bli kvar i broderskärleken.

2 Glöm inte att visa gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det.

3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.

4 Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

6 Därför kan vi frimodigt säga:Herren är min hjälpare,jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?

7 Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro.

8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana.

10 Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta.

11 Ty kropparna från de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allra heligaste som syndoffer, bränns upp utanför lägret.

12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.

13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek.

14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.

17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

18 Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete, och vill på allt sätt handla riktigt.

19 Så mycket mer ber jag er om detta, för att jag fortare skall få komma tillbaka till er.

20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda,

21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

22 Jag ber er, bröder: lyssna tåligt till mina förmaningar. Jag har ju skrivit kortfattat till er.

23 Jag kan tala om för er att vår broder Timoteus har blivit frigiven. Om han kommer snart, skall jag besöka er i hans sällskap.

24 Hälsa till alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er.

25 Nåden vare med er alla.