Sinais do Fim dos Tempos

17 Och det skall ske i de sistadagarna, säger Gud:Jag skall utgjuta av min Andeöver allt kött.Era söner och era döttrarskall profetera,era unga män skall se syner,och era gamla mänskall ha drömmar.

18 Ja, över mina tjänare ochtjänarinnor skall jag i de dagarnautgjuta av min Ande,och de skall profetera.

19 Jag skall låta under synasuppe på himlenoch tecken nere på jorden,blod, eld och rök.

20 Solen skall vändas i mörkeroch månen i blod,innan Herrens dag kommer,den stora och härliga.

21 Och det skall ske att var och ensom åkallar Herrens namnskall bli frälst.

Atos 2:17-21

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas,

i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

1 Coríntios 15:51,52

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Mateus 24:14

1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Daniel 12:1-3

1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.

2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,

4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud

5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

2 Timóteo 3:1-5

34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er

35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.

36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."

Lucas 21:34-36

29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Mateus 24:29-31

15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

18 Trösta därför varandra med dessa ord.

1 Tessalonicenses 4:15-18

Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Marcos 13:32

42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Mateus 24:42-44

8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.

13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

2 Pedro 3:8-13

17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord,och man skall inte mer komma ihåg det förgångnaeller tänka på det.

18 Men fröjda er och jubla till evig tidöver det som jag skapar,ty se, jag skapar Jerusalem till jubeloch dess folk till fröjd.

19 Jag skall jubla över Jerusalem,fröjda mig över mitt folk.Där skall inte mer höras gråt eller klagan.

Isaías 65:17-19

Se, dagen kommer,den brinner som en ugn.Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigtvara som halm.Dagen som kommer skall bränna upp dem,säger Herren Sebaot,den skall lämna kvarvarken rot eller kvist.

Men för er som fruktar mitt namnskall rättfärdighetens sol gå uppmed läkedom under sina vingar.Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

Malaquias 4:1,2

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.

3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.

4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Apocalipse 21:1-4

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mateus 28:20