1 Crônicas 23

1 När David blev gammal och mätt på att leva, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel.

2 Han samlade alla Israels furstar, så också prästerna och leviterna.

3 De leviter som var trettio år eller äldre blev räknade. Deras antal var allt som allt 38 000 män.

4 "Av dessa", sade han, "skall 24 000 förestå sysslorna vid Herrens hus och 6 000 vara tillsyningsmän och domare,

5 4 000 skall vara dörrvaktare, och 4 000 skall lovsjunga Herren till de instrument som jag låtit göra för lovsången."

6 David delade dem i avdelningar efter Levis söner, Gerson, Kehat och Merari.

7 Till gersoniterna hörde Ladan och Simei.

8 Ladans söner var Jehiel, huvudmannen, Setam och Joel, tillsammans tre.

9 Simeis söner var Selomit, Hasiel och Haran, tillsammans tre. Dessa var huvudmän för Ladans familjer.

10 Simeis söner var Jahat, Sina, Jeus och Beria. Dessa var Simeis söner, tillsammans fyra.

11 Jahat var huvudmannen, och Sisa var den andre. Men Jeus och Beria hade inte många söner. Därför fick de utgöra endast en familj, en ordning.

12 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, tillsammans fyra.

13 Amrams söner var Aron och Mose. Aron blev tillsammans med sina söner för evigt avskild och helgad till det allra heligaste, till att för evigt tända rökelse inför Herren och tjäna och välsigna i hans namn för evigt.

14 Men gudsmannen Moses söner räknades till Levi stam.

15 Moses söner var Gersom och Elieser.

16 Gersoms son var Sebuel, huvudmannen.

17 Eliesers son var Rehabja, huvudmannen. Elieser hade inga andra söner men Rehabjas söner var mycket talrika.

18 Jishars son var Selomit, huvudmannen.

19 Hebrons söner var Jeria, huvudmannen, den andre Amarja, den tredje Jahasiel, och den fjärde Jekameam.

20 Ussiels söner var Mika, huvudmannen, och den andre Jissia.

21 Meraris söner var Mahli och Musi. Mahlis söner var Eleasar och Kish.

22 När Eleasar dog lämnade han inga söner efter sig utan endast döttrar. Söner till Kish, deras kusiner, tog dem till hustrur.

23 Musis söner var Mahli, Eder och Jeremot, tillsammans tre.

24 Dessa var Levi barn efter deras familjer, huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades, varje namn räknat särskilt och varje person för sig, de som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i Herrens hus, nämligen de som var tjugo år eller äldre.

25 David sade: " Herren, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem till evig tid.

26 Därför behöver inte heller leviterna längre bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen i Herrens hus."

27 - Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levi barn de som var tjugo år eller äldre. -

28 Deras uppgift var att stå till förfogande för Arons söner vid tjänstgöringen i Herrens hus. De skulle ta hand om förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus,

29 vare sig det gällde skådebröden, det fina mjölet till matoffret, de osyrade tunnkakorna, plåtarna, det hopknådade mjölet eller alla rymdmått och längdmått.

30 Varje morgon skulle de tacka och lova Herren och likaså varje kväll.

31 De skulle hjälpa till vid alla brännoffer åt Herren på sabbaten, vid nymånaderna och vid högtiderna, så många som det var bestämt och som det var föreskrivet för dem - alltid inför Herrens ansikte.

32 De skulle ta ansvar för uppenbarelsetältet och det heliga och sina bröder, Arons söner, i tjänsten vid Herrens hus.