1 Crônicas 1

1 Adam, Set, Enos,

2 Kenan, Mahalalel, Jered,

3 Hanok, Metusela, Lemek,

4 Noa, Sem, Ham och Jafet.

5 Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

6 Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma.

7 Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna.

8 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9 Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan.

10 Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden.

11 Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna,

12 patroseerna, kasluheerna, som filisteerna härstammar från, och kaftoreerna.

13 Kanaan blev far till Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

14 vidare jebusiterna, amoreerna och girgaseerna,

15 hiveerna, arkeerna, sineerna,

16 arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17 Sems söner var Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, vidare Us, Hul, Geter och Mesek.

18 Arpaksad blev far till Sela och Sela blev far till Eber.

19 Åt Eber föddes två söner. Den ene hette Peleg, ty under hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan.

20 Joktan blev far till Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

21 Hadoram, Usal, Dikla,

22 Ebal, Abimael, Saba,

23 Ofir, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner.

24 Sem, Arpaksad, Sela,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Tera,

27 Abram, det är Abraham.

28 Abrahams söner var Isak och Ismael.

29 Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam,

30 Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,

31 Jetur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

32 De söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde var Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner var Saba och Dedan.

33 Midjans söner var Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner.

34 Och Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel.

35 Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeus, Jalam och Kora.

36 Elifas söner var Teman och Omar, Sefi och Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37 Reguels söner var Nahat, Sera, Samma och Missa.

38 Seirs söner var Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser och Disan.

39 Lotans söner var Hori och Homam. Lotans syster var Timna.

40 Sobals söner var Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Sibons söner var Aja och Ana.

41 Anas son var Dison. Disons söner var Hamran, Esban, Jitran och Keran.

42 Esers söner var Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner var Us och Aran.

43 Dessa var de kungar som regerade i Edoms land, innan det fanns någon kung i Israel:Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.

44 När Bela dog blev Jobab, Seras son, från Bosra, kung efter honom.

45 När Jobab dog blev Husam från temaneernas land kung efter honom.

46 När Husam dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han slog midjaniterna på Moabs mark. Hans stad hette Avit.

47 När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom.

48 När Samla dog blev Saul från Rehobot vid floden kung efter honom.

49 När Saul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung efter honom.

50 När Baal-Hanan dog blev Hadad kung efter honom. Hans stad hette Pai och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab.

51 När Hadad hade dött var dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet,

52 fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,

53 fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,

54 fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.