1 Crônicas 8

1 Benjamin blev far till Bela, sin förstfödde, Asbel, den andre, och Ahara, den tredje,

2 Noha den fjärde, och Rafa, den femte.

3 Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud,

4 Abisua, Naaman, Ahoa,

5 Gera, Sefufan och Huram.

6 Dessa var Ehuds söner, och de var familjehuvudmän för dem som bodde i Geba och som blev bortförda till Manahat,

7 dit Gera tillsammans med Naaman och Ahia förde dem. Han blev far till Ussa och Ahihud.

8 Saharajim fick barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig från sina hustrur Husim och Baara.

9 Med sin hustru Hodes fick han där Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,

10 Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa var hans söner, huvudmän för familjer.

11 Med Husim fick han sönerna Abitub och Elpaal.

12 Elpaals söner var Eber, Misam och Semed. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter.

13 Beria och Sema var huvudmän för Ajalons invånare. De jagade bort dem som bodde i Gat.

14 Ajo, Sasak och Jeremot,

15 Sebadja, Arad och Eder,

16 Mikael, Jispa och Joha var Berias söner.

17 Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

18 Jismeraj, Jislia och Jobab var Elpaals söner.

19 Jakim, Sikri, Sabdi,

20 Elienaj, Silletaj, Eliel,

21 Adaja, Beraja och Simrat var Simeis söner.

22 Jispan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Sikri, Hanan,

24 Hananja, Elam, Antotja,

25 Jifdeja och Peniel var Sasaks söner.

26 Samseraj, Seharja, Atalja,

27 Jaaresja, Elia och Sikri var Jerohams söner.

28 Dessa var huvudmän för familjer, huvudmän efter sin ättföljd. De bodde i Jerusalem.

29 I Gibeon bodde Gibeons far och hans hustru hette Maaka.

30 Hans förstfödde son var Abdon, vidare Sur, Kish, Baal, Nadab,

31 Gedor, Ajo och Seker.

32 Men Miklot blev far till Sima. Dessa bodde också tillsammans med sina bröder i Jerusalem, mitt emot sina bröder.

33 Ner blev far till Kish, Kish blev far till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.

34 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal blev far till Mika.

35 Mikas söner var Piton, Melek, Taarea och Ahas.

36 Ahas blev far till Joadda, Joadda till Alemet, Asmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa.

37 Mosa blev far till Bina, dennes son var Rafa, dennes son Elasa och hans son Asel.

38 Asel hade sex söner, och de hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner.

39 Hans bror Eseks söner var Ulam, hans förstfödde, Jeus, den andre och Elifelet den tredje.

40 Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn.