1 Crônicas 6

1 Levis söner var Gerson, Kehat och Merari.

2 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

3 Amrams barn var Aron, Mose och Mirjam. Arons söner var Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

4 Eleasar blev far till Pinehas, Pinehas till Abisua.

5 Abisua blev far till Bucki och Bucki till Ussi.

6 Ussi blev far till Seraja och Seraja till Merajot.

7 Merajot blev far till Amarja och Amarja till Ahitub.

8 Ahitub blev far till Sadok och Sadok till Ahimaas.

9 Ahimaas blev far till Asarja och Asarja till Johanan.

10 Johanan blev far till Asarja, han som var präst i det tempel som Salomo byggde i Jerusalem.

11 Asarja blev far till Amarja och Amarja till Ahitub.

12 Ahitub blev far till Sadok och Sadok till Sallum.

13 Sallum blev far till Hilkia och Hilkia till Asarja.

14 Asarja blev far till Seraja och Seraja till Josadak.

15 Josadak måste gå med i fångenskap, när Herren förde bort Juda och Jerusalem genom Nebukadnessar.

16 Levis söner var Gersom, Kehat och Merari.

17 Dessa var namnen på Gersoms söner: Libni och Simei.

18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

19 Meraris söner var Mahli och Musi. Dessa var leviternas släkter efter deras fäder.

20 Från Gersom härstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma,

21 dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeateraj.

22 Kehats söner var hans son Amminadab, dennes son Kora, dennes son Assir,

23 dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir,

24 dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes son Saul.

25 Elkanas söner var Amasaj och Ahimot.

26 Hans son var Elkana, dennes son Sofaj, dennes son Nahat,

27 dennes son Eliab, dennes son Jeroham, dennes son Elkana.

28 Samuels söner var Vasni, den förstfödde, och Abia.

29 Meraris söner var Mahli, dennes son Libni, dennes son Simei, dennes son Ussa,

30 dennes son Simea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.

31 Detta var de män som David utsåg att ansvara för sången i Herrens hus, sedan arken hade fått en viloplats.

32 De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel som sångare, till dess att Salomo byggde Herrens hus i Jerusalem. De stod där och förrättade sin tjänst, som det var föreskrivet för dem.

33 Dessa var de män som tjänstgjorde och deras söner:Av kehatiternas barn: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel,

34 son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa,

35 son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasaj,

36 son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja,

37 son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Kora,

38 son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel.

39 Vidare hans bror Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea,

40 son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia,

41 son till Etni, son till Sera, son till Adaja,

42 son till Etan, son till Simma, son till Simei,

43 son till Jahat, son till Gersom, son till Levi.

44 Deras bröder, Meraris barn, stod på den vänstra sidan: Etan, son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk,

45 son till Hasabja, son till Amasja, son till Hilkia,

46 son till Amsi, son till Bani, son till Semer,

47 son till Mahli, son till Musi, son till Merari, son till Levi.

48 Deras bröder, de övriga leviterna, hade avdelats till allt slags tjänstgöring vid tabernaklet, Guds hus.

49 Aron och hans söner förrättade offer på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, alldeles som Guds tjänare Mose hade befallt.

50 Dessa var Arons söner: hans son Eleasar, dennes son Pinehas, dennes son Abisua,

51 dennes son Bucki, dennes son Ussi, dennes son Seraja,

52 dennes son Merajot, dennes son Amarja, dennes son Ahitub,

53 dennes son Sadok, dennes son Ahimaas.

54 Dessa var deras boningsorter, efter deras tältläger inom deras område: Åt Arons söner av kehatiternas släkt - ty lotten föll på dem -

55 gav man Hebron i Juda land med dess utmarker runt omkring.

56 Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man åt Kaleb, Jefunnes son.

57 Åt Arons söner gav man alltså fristäderna Hebron och Libna med utmarker, vidare Jattir och Estemoa med utmarker,

58 Hilen med utmarker, Debir med utmarker,

59 Asan med utmarker och Bet-Semes med utmarker;

60 och ur Benjamins stam Geba med utmarker, Alemet med utmarker och Anatot med utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer efter deras släkter.

61 Kehats övriga barn fick ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, tio städer genom lottkastning.

62 Men Gersoms barn fick efter sina släkter ur Isaskars stam, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Basan tretton städer.

63 Meraris barn fick efter sina släkter ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv städer.

64 Så gav Israels barn åt leviterna dessa städer med utmarker.

65 Genom lottkastning gav de åt dem ur Juda barns stam, ur Simeons barns stam och ur Benjamins barns stam dessa städer, som de gav namn.

66 Några bland Kehats barns släkter fick följande städer ur Efraims stam som sitt område:

67 Man gav dem fristäderna Sikem med utmarker i Efraims bergsbygd, Gezer med utmarker,

68 Jokmeam med utmarker, Bet-Horon med utmarker;

69 vidare Ajalon med utmarker och Gat-Rimmon med utmarker,

70 och ur ena hälften av Manasse stam Aner med utmarker och Bilam med utmarker. Detta tillföll Kehats övriga barns släkt.

71 Gersoms barn fick ur den släkt som utgjorde ena hälften av Manasse stam Golan i Basan med utmarker och Astarot med utmarker,

72 och ur Isaskars stam Kedesh med utmarker, Dobrat med utmarker,

73 Ramot med utmarker och Anem med utmarker,

74 och ur Asers stam Masal med utmarker, Abdon med utmarker,

75 Hukok med utmarker och Rehob med utmarker,

76 och ur Naftali stam Kedesh i Galileen med utmarker, Hammon med utmarker och Kirjatajim med utmarker.

77 Meraris övriga barn fick ur Sebulons stam Rimmono med utmarker och Tabor med utmarker,

78 och på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, öster om Jordan, ur Rubens stam Beser i öknen med utmarker, Jahas med utmarker,

79 Kedemot med utmarker och Mefaat med utmarker,

80 och ur Gads stam Ramot i Gilead med utmarker, Mahanajim med utmarker,

81 Hesbon med utmarker och Jaser med utmarker.