1 Crônicas 18

1 En tid härefter slog David filisteerna och kuvade dem, och han tog Gat med underlydande orter från filisteerna.

2 Han slog också moabiterna, och de blev Davids tjänare och betalade skatt till honom.

3 David slog också Hadadezer, kungen i Soba, vid Hamat, när han hade dragit bort för att befästa sitt välde vid floden Eufrat.

4 David tog ifrån honom 1 000 vagnar och tog till fånga 7 000 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av fotsenorna på alla vagnshästarna utom på etthundra hästar, som han skonade.

5 När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadadezer, kungen i Soba, slog David 22 000 man av dem.

6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus, och arameerna blev Davids tjänare och betalade skatt till honom. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram.

7 David tog de guldsköldar som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem.

8 Från Hadadezers städer Tibhat och Kun tog David koppar i mycket stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

9 När Tou, kungen i Hamat, hörde att David hade slagit Sobas kung Hadadezers hela här,

10 sände han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom, därför att han hade gett sig i strid med Hadadezer och besegrat honom. Ty Hadadezer hade legat i krig med Tou. Han hade med sig alla slags kärl av guld, silver och koppar.

11 Även dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört med sig hem från alla andra folk: från edomiterna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna.

12 Sedan Absaj, Serujas son, hade slagit edomiterna i Saltdalen, 18 000 man,

13 placerade han trupper i Edom, och alla edomiter blev Davids tjänare. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram.

14 David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk.

15 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler.

16 Sadok, Ahitubs son, och Abimelek, Ebjatars son, var präster, och Savsa var skrivare.

17 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna, men Davids söner var de främsta vid kungens sida.