1 Crônicas 7

1 Isaskars söner var Tola och Pua, Jasib och Simron, tillsammans fyra.

2 Tolas söner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam och Samuel, huvudmän för sina familjer, ättlingar av Tola, tappra stridsmän, uppskrivna efter sin ättföljd. Under Davids tid var deras antal 22 600.

3 Ussis son var Jisraja, och Jisrajas söner var Mikael, Obadja och Joel samt Jissia, tillsammans fem, allesammans huvudmän.

4 Med dem följde stridsberedda förband, 36 000 man, efter sin ättföljd och sina familjer. Ty de hade många hustrur och barn.

5 Deras bröder i alla Isaskars släkter var tappra stridsmän. De som var uppskrivna i deras släktregister utgjorde tillsammans 87 000.

6 Benjamins söner var Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.

7 Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän. De som var upptecknade i deras släktregister utgjorde 22 034.

8 Bekers söner var Semira, Joas, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa var Bekers söner.

9 De som var uppskrivna i deras släktregister, efter sin ättföljd, efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, utgjorde 20 200.

10 Jediaels son var Bilhan. Bilhans söner var Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.

11 Alla dessa var Jediaels söner, uppskrivna efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, 17 200 stridsberedda krigsmän.

12 Suppim och Huppim var Irs söner. Husim var Ahers son.

13 Naftalis söner var Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas söner.

14 Manasses söner var Asriel, som hans arameiska bihustru födde åt honom. Hon födde också Makir, Gileads far.

15 Makir tog till hustru en syster till Huppim och Suppim, som hette Maaka. Hans andre son hette Selofhad. Selofhad hade bara döttrar.

16 Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peres. Hans bror hette Seres. Hans söner var Ulam och Rekem.

17 Ulams son var Bedan. Dessa var söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse.

18 Hans syster var Hammoleket. Hon födde Is-Hod, Abieser och Mahla.

19 Semidas söner var Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

20 Efraims söner var Sutela, dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleda, dennes son Tahat,

21 dennes son Sabad och dennes son Sutela samt Eser och Eled. Män från Gat, som var födda i landet, dödade dem, därför att de hade dragit ner för att ta deras boskapshjordar.

22 Då sörjde Efraim, deras far, länge och hans bröder kom för att trösta honom.

23 Han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son. Honom gav han namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus.

24 Hans dotter var Seera. Hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Seera.

25 Hans son var Refa. Hans son var Resef och dennes son Tela, dennes son Tahan,

26 dennes son Ladan, dennes son Ammihud, dennes son Elisama,

27 dennes son Non och dennes son Josua.

28 Deras besittning och deras boningsorter var Betel med underlydande orter, österut Naaran och västerut Gezer med underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter ända till Aja med omgivande orter.

29 Men Manasses barn ägde Bet-Shan med underlydande orter, Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter och Dor med underlydande orter.Här bodde Josefs, Israels sons, barn.

30 Asers söner var Jimna, Jisva, Jisvi och Beria. Deras syster var Sera.

31 Berias söner var Heber och Malkiel. Han var Birsaits far.

32 Heber blev far till Jaflet, Somer och Hotam samt Sua, deras syster.

33 Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa var Jaflets söner.

34 Semers söner var Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.

35 Hans bror Helems söner var Sofa, Jimna, Seles och Amal.

36 Sofas söner var Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra,

37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera.

38 Jeters söner var Jefunne, Pispa och Ara.

39 Ullas söner var Ara, Hanniel och Risja.

40 Alla dessa var Asers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland furstarna. De som var uppskrivna i deras släktregister som dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av 26 000 man.