1 Crônicas 24

1 Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner var Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

2 Men Nadab och Abihu dog före sin far, och de hade inga söner. Så blev endast Eleasar och Itamar präster.

3 David tillsammans med Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem i grupper enligt den ordning de skulle tjänstgöra i.

4 Då Eleasars söner visade sig ha fler huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så att Eleasars söner fick sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer.

5 Man indelade dem genom lottkastning, de förra liksom de senare, ty helgedomens ledare och Guds ledare var både av Eleasars söner och Itamars söner.

6 Semaja, Netanels son, skrivaren, av Levi stam, antecknade dem i närvaro av kungen, ledarna, prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästerna och leviternas familjer. Lotterna drogs växelvis för Eleasars och för Itamars familjer.

7 Den första lotten föll på Jojarib, den andra på Jedaja,

8 den tredje på Harim, den fjärde på Seorim,

9 den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin,

10 den sjunde på Hackos, den åttonde på Abia,

11 den nionde på Jesua, den tionde på Sekanja,

12 den elfte på Eljasib, den tolfte på Jakim,

13 den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jesebab,

14 den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer,

15 den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses,

16 den nittonde på Petaja, den tjugonde på Hesekiel,

17 den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul,

18 den tjugotredje på Delaja, den tjugofjärde på Maasja.

19 Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i Herrens hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom.

20 Beträffande de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Subael, till Subaels barn Jedeja,

21 till Rehabja, det är till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia,

22 till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat.

23 Benajiterna var Jeria, Amarja den andre, Jahasiel den tredje, och Jekameam den fjärde.

24 Ussiels barn var Mika, till Mikas barn hörde Samir.

25 Mikas bror var Jissia. Sakarja var Jissias son.

26 Meraris barn var Mahli och Musi. Jaasjas son var Beno.

27 Meraris barn var dessa: Av Jaasia Beno, vidare Soham, Sackur och Ibri.

28 Mahlis son var Eleasar, men denne hade inga söner.

29 Till Kish, det är Kish barn, hörde Jerameel.

30 Men Musis barn var Mahli, Eder och Jerimot.Dessa var leviternas barn, efter deras familjer.

31 Dessa kastade också lott, liksom deras bröder, Arons söner, i närvaro av kung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna liksom deras yngsta bröder.