1 Crônicas 4

1 Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.

2 Reaja, Sobals son, blev far till Jahat och Jahat till Ahumaj och Lahad. Dessa var sorgatiternas släkter.

3 Dessa var Abi-Etams söner: Jisreel, Jisma och Jidbas, och deras syster hette Hasselelponi,

4 vidare Penuel, Gedors far, och Eser, Husas far. Dessa var söner till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far.

5 Ashur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara.

6 Naara födde åt honom Ahussam, Hefer, Timeni och ahastariterna. Dessa var Naaras söner.

7 Helas söner var Seret, Jishar och Etnan.

8 Kos var far till Anub och Hassobeba, likaså Aharhels, Harums sons, släkter.

9 Men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, "för jag har fött honom med smärta", sade hon.

10 Jabes ropade till Israels Gud och sade: "O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!" Och Gud lät det ske som han bad om.

11 Kelub, Suhas bror, blev far till Mehir, som var far till Eston.

12 Eston blev far till Bet-Rafa, Pasea och Tehinna, Ir-Nahas far. Dessa var männen från Reka.

13 Kenas söner var Otniel och Seraja. Otniels son var Hatat.

14 Meonotaj blev far till Ofra och Seraja till Joab, far till hantverkardalens släkt, ty de var hantverkare.

15 Söner till Kaleb, Jefunnes son, var Iru, Ela och Naam, likaså Elas söner och Kenas.

16 Jehallelels söner var Sif och Sifa, Tirja och Asarel.

17 Esras son var Jeter, vidare Mered, Efer och Jalon. Och hon blev havande och födde Mirjam, Sammaj och Jisba, Estemoas far.

18 Hans judiska hustru födde Jered, Gedors far, och Heber, Sokos far, och Jekutiel, Sanoas far. Men de andra var söner till Bitja, faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru.

19 Söner till Hodias hustru, Nahams syster, var Kegilas far, garmiten, och maakatiten Estemoa.

20 Simeons söner var Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon.Jisis söner var Sohet och Sohets son.

21 Söner till Sela, Judas son, var Er, Lekas far, och Lada, Maresas far, och de släkter som tillhörde linnearbetarnas hus, av Asbeas hus,

22 vidare Jokim och männen i Koseba samt Joas och Saraf, som blev herrar över Moab, likaså Jasubi-Lehem. Men detta hör till en avlägsen tid.

23 Dessa var krukmakarna och invånarna i Netaim och Gedera. De bodde där hos kungen och var i hans tjänst.

24 Simeons söner var Nemuel och Jamin, Jarib, Sera och Saul.

25 Hans son var Sallum, hans son var Mibsam, hans son var Misma.

26 Mismas söner var hans son Hammuel, dennes son Sackur och dennes son Simei.

27 Simei hade sexton söner och sex döttrar. Men hans bröder hade inte många barn. I sin helhet ökade inte deras släkt lika mycket som Juda barn.

28 De bodde i Beer-Sheba, Molada och Hasar-Sual,

29 i Bilha, i Esem och i Tolad,

30 i Betuel, Horma och Siklag,

31 i Bet-Markabot, i Hasar-Susim, i Bet-Biri och i Saarajim. Dessa var deras städer, tills David blev kung.

32 Deras byar var Etam och Ajin, Rimmon, Token och Asan, fem städer;

33 och alla deras byar som låg runt omkring dessa städer ända till Baal. Där bodde de. De hade sitt särskilda släktregister.

34 Vidare: Mesobab, Jamlek och Josa, Amasjas son,

35 och Joel och Jehu, son till Josibja, son till Seraja, son till Asiel,

36 och Eljoenaj, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel och Benaja,

37 samt Sisa, son till Sifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Simri, son till Semaja.

38 Dessa nu nämnda var furstar i sina släkter, och deras familjer utbredde sig och blev talrika.

39 De drog fram mot Gedor, ända till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin boskap.

40 De fann fett och gott bete, och landet hade utrymme nog, och där var lugnt och stilla, ty de som bodde där förut var hamiter.

41 Men dessa som här har blivit uppskrivna vid namn kom i Hiskias, Juda kungs, tid och förstörde deras tält och slog de meiniter som fanns där och utrotade dem, så att de inte mer finns till, och de bosatte sig i deras land, ty där fanns bete för deras boskap.

42 Av dem, av Simeons barn, begav sig femhundra man till Seirs bergsbygd. Och Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jisis söner, stod i spetsen för dem.

43 De slog den sista kvarlevan av amalekiterna, som hade kommit undan. Sedan bosatte de sig där och bor där än i dag.