Miquéias 4

1 Det skall skei den yttersta tiden,att det berg där Herrens hus ärskall stå fast grundatoch vara högst bland bergen,upphöjt över höjderna.Och alla folk skall strömma dit.

2 Ja, många folk skall gå i väg och säga:"Kom, låt oss gå upptill Herrens berg,till Jakobs Guds hus.Han skall undervisa oss om sina vägar,så att vi kan vandra på hans stigar."Ty undervisningen skall gå ut från Sion,Herrens ord från Jerusalem.

3 Han skall döma mellan många folkoch skipa rätt åt mäktiga hednafolk,ända bort i fjärran land.Då skall de smida sina svärd till plogbillaroch sina spjut till vingårdsknivar.Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandraoch inte mer träna sig för krig.

4 Var och en skall sitta under sitt vinträdoch under sitt fikonträd utan fruktan,ty så har Herren Sebaots mun talat.

5 Ty alla andra folk vandrarvart och ett i sin guds namn,men vi, vi skall vandra i Herrens, vår Guds, namn,alltid och för evigt.

6 På den dagen, säger Herren,skall jag samla ihop de haltandeoch föra samman dem som drivits bortoch dem som jag låtit drabbas av olyckor.

7 Jag skall låta de haltande bli en kvarleva,och de som drivits långt bort ett mäktigt folk,och Herren skall vara konungöver dem på Sions berg,från nu och till evig tid.

8 Och du Herdetorn,du dotter Sions kulle,till dig skall det komma,det forna herraväldet skall komma,dottern Jerusalems kungadöme.

9 Men varför ropar du så högt?Finns det då ingen kung hos dig,har du inte längre någon rådgivareeftersom du har gripits av våndalikt en barnaföderska?

10 Vrid dig i födslosmärtor,du dotter Sion,likt en kvinna som föder barn,ty nu måste du dra ut ur staden,och bo på öppna fältet.Ända till Babel skall du komma.Där skall du befrias,där skall Herren förlossa digur dina fienders hand.

11 Nu samlas många hednafolk mot dig,och de säger: "Låt henne bli orenadoch låt våra ögon se med lust på Sion."

12 Men de känner inteHerrens tankar,de förstår inte hans rådslut,att han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen.

13 Stå upp och tröska, du dotter Sion,ty jag skall ge dig horn av järnoch klövar av koppar.Du skall krossa många folkoch helga bytet från dem åt Herren,deras skatter åt hela jordens Herre.