Miquéias 6

1 Hör vad Herren säger:Stå upp och gå till rätta inför bergenoch låt höjderna höra din röst.

2 Hör Herrens anklagelser, ni berg,lyssna ni jordens fasta grundvalar!Ty Herren anklagar sitt folk,med Israel vill han gå till rätta.

3 Mitt folk, vad har jag gjort mot dig,och på vilket sätt har jag tröttat ut dig?Svara mig!

4 Jag förde dig upp ur Egyptens land,ur träldomshuset befriade jag dig.Jag sände Mose, Aron och Mirjam framför dig.

5 Mitt folk, kom ihåg vad Balak,kungen i Moab, hade i sinnetoch vad han fick för svarav Bileam, Beors son.Kom ihåg hur det var mellan Sittim och Gilgaloch lär dig förstå Herrens rättfärdiga gärningar.

6 Med vad skall jag komma inför Herrenoch med vad skall jag böja mig för Gud i höjden?Skall jag träda fram inför honom med brännoffer,med årsgamla kalvar?

7 Gläds Herren åt bockar i tusental,åt oljeströmmar i tiotusental?Skall jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse,min livsfrukt till syndoffer för min själ?

8 Han har kungjort för dig,o människa, vad gott är.Vad begär väl Herren av digannat än att du gör det som är rätt,att du älskar barmhärtighetoch vandrar i ödmjukhet med din Gud?

9 Hör, hur Herren ropar till staden!Den som är vis ger akt på ditt namn.Hör om straffet och vem han är som har bestämt det.

10 Finns det ännu i den ogudaktiges husskatter som förvärvats genom orätt,eller ett alltför litet efa-mått, värt att förbannas?

11 Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt vågoch falska vikter i väskan?

12 Eftersom de rika i staden är fulla av våld,och de som bor där talar lögnoch har en falsk tunga i sin mun,

13 måste jag slå dig med sår som inte läksoch lägga dig i ruiner för dina synders skull.

14 Du skall äta men inte bli mätt,hunger skall plåga dig.Vad du skaffar undan skall du inte kunna rädda,och vad du räddar skall jag ge åt svärdet.

15 Du skall så men inte få skörda,du skall pressa olivermen inte få smörja dig med oljan.Du skall pressa ut druvmustmen inte få dricka vinet.

16 Man håller fast vid Omris stadgaroch allt vad Ahabs hus har gjort.Ni följer deras råd.Därför skall jag göra dig till ett öde landoch invånarna i staden till hån.Ja, mitt folks förakt skall ni få bära.