Miquéias 3

1 Jag sade:Hör, ni hövdingar i Jakob,ni furstar över Israels hus:Är det inte er sak att veta vad som är rätt?

2 Men ni hatar det godaoch älskar det onda,ni sliter huden av människoroch köttet från deras ben.

3 Ni äter mitt folks köttoch flår huden av democh bryter sönder deras benför att stycka demlikt något man kastar i grytan,så som man gör med kött som läggs i kitteln.

4 När de då ropar till Herrenskall han inte svara dem.För det onda de gjortskall han då dölja sitt ansikte för dem.

5 Så säger Herren om de profetersom för mitt folk vilse,om dem som ropar:"Allt står väl till!"så länge de har något att tugga med sina tänder.Mot den som inte ger dem något i munnenblåser de upp till helig strid.

6 Därför skall en natt utan syner komma över er,och mörker utan spådomar.Solen skall gå ner över profeternaoch dagen bli mörk över dem.

7 Siarna skall stå med skamoch spåmännen blygas.De skall alla täcka över sitt skägg,ty inget svar kommer från Gud.

8 Men jag, jag är full av kraft,av Herrens Ande, av rätt och styrka,så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse,för Israel hans synd.

9 Hör då detta,ni hövdingar över Jakobs hus,ni furstar över Israels hus:Ni avskyr det som är rätt,och allt som är rakt gör ni krokigt,

10 ni bygger upp Sion med blodoch Jerusalem med ondska.

11 Stadens hövdingar dömer för mutor,prästerna undervisar för betalningoch profeterna spår för pengar.Ändå stöder de sig på Herren och säger:"Är inte Herren mitt ibland oss?Olycka skall inte drabba oss."

12 Därför skall Sion för er skullplöjas upp till en åker,Jerusalem bli en stenhopoch tempelberget en skogbevuxen höjd.