Zacarias 14

1 Se, Herrens dag kommer!Då skall man dela bytetbland er.

2 Ty jag skall samla alla hednafolktill strid mot Jerusalem.Staden kommer att intas,husen plundrasoch kvinnorna våldtas.Halva staden skall föras bort i fångenskap.Men återstoden skall inte bli utrotad.

3 Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk,så som han stred förr på drabbningens dag.

4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget,mitt emot Jerusalem, österut.Och Oljeberget skall delas mitt itu,från öster till väster,till en mycket stor dalgenom att ena hälften av berget viker undan mot norroch andra hälften mot söder.

5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg,ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel.Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningenpå Ussias, Juda kungs, tid.Då skall Herren, min Gud, kommaoch alla heliga med dig.

6 Det skall ske på den dagenatt ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.

7 Det blir en särskild dag, känd av Herren,inte dag och inte natt.Men det skall ske att när aftonen kommerblir det ljust.

8 Det skall ske på den dagenatt rinnande vatten skall utgå från Jerusalem,ena hälften mot Östra havetoch andra hälften mot Västra havet.Både sommar och vinter skall det vara så.

9 Herren skall vara konungöver hela jorden.På den dagen skall det ske:Herren är enoch hans namn är ett.

10 Hela landet, från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall förvandlas till en slätt. Men staden skall vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjaminsporten till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna.

11 Folket skall bo där i rooch aldrig mer lämnas till undergång.Jerusalem skall bo i trygghet.

12 Detta är den plåga med vilken Herren skall slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem:Han skall låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras ögon skall ruttna i sina hålor,och deras tunga skall ruttna i deras mun.

13 Det skall ske på den dagenatt Herren skall sända stor förvirring bland dem.De skall bära hand på varandra,och den enes hand skall lyftas mot den andres.

14 Också Juda skall föra krig i Jerusalem.Och skatter skall samlas från alla hednafolk runt omkring,guld, silver och kläder i stor mängd.

15 Plågan skall på samma sättdrabba hästar och mulåsnor,kameler och åsnoroch alla andra djur där i lägren.

16 Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.

17 Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, Herren Sebaot, skall inget regn komma över dem.

18 Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som Herren skall slå hednafolken med, de som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.

19 Detta skall vara det straff som drabbar Egypten, ja, det straff som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.

20 På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå: "Helgad åt Herren ", och grytorna i Herrens hus skall vara som offerskålarna framför altaret.

21 Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt Herren Sebaot, så att var och en som frambär offer kan komma och ta en sådan för att laga till köttet. Ingen kanané skall mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen.