Zacarias 8

1 Och Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade:

2 Så säger Herren Sebaot:Jag nitälskar för Sion med stor iver,med stor vrede nitälskar jag för henne.

3 Så säger Herren:Jag skall vända åter till Sionför att bo mitt i Jerusalem,och Jerusalem skall kallas "sanningens stad"och Herren Sebaots berg "det heliga berget".

4 Så säger Herren Sebaot:Än en gång skall gamla män och kvinnorfinnas på Jerusalems gator,var och en med sin stav i handenför sin höga ålders skull.

5 Och stadens gator skall vara fullaav pojkar och flickor som leker där.

6 Så säger Herren Sebaot:Även om det kan te sig alltför underbartför kvarlevan av detta folk i de dagarna,skall det därför te sig alltför underbart också för mig?säger Herren Sebaot.

7 Så säger Herren Sebaot:Se, jag skall frälsa mitt folkfrån landet i östoch från landet i väst.

8 Jag skall låta dem komma och bo i Jerusalem,de skall vara mitt folkoch jag skall vara deras Gudi sanning och rättfärdighet.

9 Så säger Herren Sebaot:Fatta mod, ni som i de här dagarnahör dessa ord från de profetersom talade på den tid då grunden ladestill Herren Sebaots hus,templet som skulle byggas upp.

10 Ty före den tidenhade varken människor eller djur lön för sin strävan.Ingen hade ro för sina ovänner,vare sig han gick ut eller inty jag vände alla människor mot varandra.

11 Men nu vill jag inte längre vara som i gångna dagar mot kvarlevan av detta folk,säger Herren Sebaot.

12 Ty nu skall friden ge utsäde,vinstocken ge sin frukt,jorden sin grödaoch himlen sin dagg.Jag skall låta kvarlevan av detta folkfå ärva allt detta.

13 Och liksom ni,både Juda hus och Israels hus,har varit en förbannelse bland hednafolken,så skall ni nu, då jag frälst er,bli en välsignelse.Frukta inte, fatta mod!

14 Ty så säger Herren Sebaot: Liksom jag beslöt att straffa er, när era fäder väckte min vrede säger Herren Sebaot, och jag då inte ångrade det,

15 så har jag i denna tid beslutat att vända om för att göra gott mot Jerusalem och Juda hus. Frukta inte!

16 Men detta är vad ni skall göra:Tala sanning med varandra,döm i era portar rätta domar som ger frid.

17 Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtanoch ha inte kärlek till falska eder,ty allt sådant hatar jag,säger Herren.

18 Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade:

19 Så säger Herren Sebaot:Fastedagarna i fjärde, femte,sjunde och tionde månadenskall för Juda husbli till fröjd och glädje,ja, till glada högtider.Och sanning och fridskall ni älska.

20 Så säger Herren Sebaot:Än en gång skall folk komma hit,ja, många städers invånare.

21 Och de som bor i den ena staden skall gå till den andra och säga:"Låt oss gå och bönfalla inför Herrenoch söka Herren Sebaot,jag själv skall också gå."

22 Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall kommaoch söka Herren Sebaot i Jerusalem,och de skall åkalla Herren.

23 Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: "Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er."