2 Crônicas 8

1 Sedan Salomo i tjugo år hade byggt på Herrens hus och på sitt eget hus,

2 byggde han upp de städer som Huram hade givit honom, och han lät Israels barn bosätta sig i dem.

3 Och Salomo drog till Hamat-Soba och lade det under sig.

4 Och han byggde upp Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder som han byggde i Hamat.

5 Han byggde upp Övre Bet-Horon och Nedre Bet-Horon och gjorde dem till befästa städer med murar, portar och bommar,

6 vidare Baalat och alla de städer där han hade sina förråd, vagnar och hästar, och allt det andra som han önskade bygga i Jerusalem, på Libanon och i övrigt i hela det land som lydde under hans välde.

7 Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebusiterna, alltså de som inte var israeliter

8 - deras avkomlingar så många som fanns kvar i landet efter alla dem som Israels barn inte hade utrotat - dem gjorde Salomo arbetspliktiga, så som de är än i dag.

9 Men av Israels barn gjorde Salomo inte några till slavar vid sina arbeten, utan de blev krigsmän och befälhavare för hans krigsfolk eller tillsyningsmän för hans vagnar och ridhästar.

10 Och kung Salomo hade tvåhundrafemtio överfogdar som hade befälet över folket.

11 Och Salomo förde faraos dotter från Davids stad till det hus han hade byggt åt henne, ty han sade: "Min hustru skall inte bo i Davids, Israels kungs, hus. Det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit."

12 Sedan offrade Salomo brännoffer åt Herren på Herrens altare, som han hade byggt framför förhuset.

13 Varje dag offrade han enligt Moses befallning de för den dagen bestämda offren, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna tre gånger om året: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden.

14 Efter sin fader Davids förordning fastställde han de avdelningar där prästerna skulle tjänstgöra. Han uppdrog också åt leviterna att sjunga lovsången och betjäna prästerna, varje dag de för den dagen bestämda göromålen. Han uppdrog också åt dörrvaktarna efter sina avdelningar att hålla vakt vid de särskilda portarna, ty så hade gudsmannen David befallt.

15 Man vek inte av från kungens beslut om prästerna och leviterna, varken när det gällde skatterna eller någon annan sak.

16 Så utfördes allt Salomos arbete, först fram till den dag då grunden lades till Herrens hus och sedan till dess att det blev slutfört. Så blev Herrens hus färdigt.

17 Vid denna tid begav sig Salomo till Esjon-Geber och till Eilat på havsstranden i Edoms land.

18 Och Huram sände till honom genom sina tjänare skepp och sjökunnigt manskap. De for tillsammans med Salomos tjänare till Ofir och hämtade därifrån fyrahundrafemtio talenter guld som de förde till kung Salomo.