Amós 1

1 Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa. Detta är vad han skådade angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joas son, var kung i Israel, två år före jordbävningen.

2 Han sade:Herren skall ryta från Sion,från Jerusalem skall han låta höra sin röst.Då skall herdarnas betesmarker sörja,Karmels höjd skall torka bort.

3 Så säger Herren:För tre överträdelser av Damaskus, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju tröskat Gileadmed sina tröskvagnar av järn.

4 Jag skall sända en eld mot Hazaels hus,och den skall förtära Ben-Hadads palats.

5 Jag skall bryta sönder bommarna i Damaskusoch utrota dem som bor i Bikat-Avenoch den som bär spiran i Bet-Eden.Arams folk skall föras bort till Kir,säger Herren.

6 Så säger Herren:För tre överträdelser av Gaza, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju fört bort allt folket som fångaroch överlämnat dem åt Edom.

7 Jag skall sända en eld mot Gazas murar,och den skall förtära dess palats.

8 Jag skall utrota dem som bor i Asdodoch den som bär spiran i Askelon.Jag skall vända min hand mot Ekron,så att filisteernas kvarleva går under,säger Herren, Herren.

9 Så säger Herren:För tre överträdelser av Tyrus, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju överlämnat allt folket som fångar åt Edomutan att tänka på sitt brödraförbund.

10 Jag skall sända en eld mot Tyrus murar,och den skall förtära dess palats.

11 Så säger Herren:För tre överträdelser av Edom, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:Han har ju förföljt sin bror med svärdoch förkvävt all barmhärtighet,han har utan uppehåll låtit sin vrede rasaoch ständigt hållit fast vid sin förbittring.

12 Jag skall sända en eld mot Teman,och den skall förtära Bosras palats.

13 Så säger Herren:För tre överträdelser av Ammons folk, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju ristat upp havande kvinnor i Gileadnär de ville utvidga sitt område.

14 Jag skall tända upp en eld mot Rabbas murar,och den skall förtära dess palatsunder härskri på stridens dag,under storm på ovädrets dag.

15 Deras kung skall vandra bort i fångenskap,han själv och hans furstar med honom,säger Herren.