Amós 2

1 Så säger Herren: För tre överträdelser av Moab, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:Han har ju förbränt benen efter Edoms kung till kalk.

2 Jag skall sända en eld mot Moab,och den skall förtära Keriots palats.Moab skall dö under stridslarm,under härskri vid basuners ljud.

3 Den som är domare skall jag utrota ur landetoch alla furstarna skall jag dräpa tillsammans med honom,säger Herren.

4 Så säger Herren:För tre överträdelser av Juda, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De har ju förkastat Herrens lagoch inte hållit hans stadgarutan låtit förleda sig av sina lögngudarsom deras fäder hade följt.

5 Jag skall sända en eld mot Juda,och den skall förtära Jerusalems palats.

6 Så säger Herren:För tre överträdelser av Israel, ja fyra,skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:De säljer ju den rättfärdige för pengaroch den fattige för ett par skor.

7 Ty de längtar efter att se stoft på de hjälplösas huvudenoch kränker rätten för de ödmjuka.Far och son går till samma flickaför att vanhelga mitt heliga namn.

8 På kläder som tagits i pantsträcker de ut sig vid varje altare,och bötfälldas vin dricker dei sin Guds hus.

9 Det var jag som förgjorde amoreerna för dem,ett folk så högrest som cedraroch så väldigt som ekar.Jag förgjorde deras frukt upptilloch deras rötter nertill.

10 Det var jag som förde er upp från Egyptens landoch som ledde er i öknen i fyrtio årför att ni skulle ta amoreernas land i besittning.

11 Bland era söner väckte jag upp profeter,bland era unga män nasirer.Är det inte så, ni Israels barn?säger Herren.

12 Men ni gav nasirerna vin att dricka,och profeterna befallde ni:Profetera inte!

13 Se, jag skall pressa ner erså som en vagn pressar nernär den är fullastad med kärvar.

14 Då skall inte den snabbe finna någon tillflyktsort,den starke inte ha någon nytta av sin kraftoch hjälten inte kunna rädda sitt liv.

15 Då kan bågskytten inte hålla stånd,den snabbfotade inte komma undanoch ryttaren inte rädda sitt liv.

16 Den modigaste bland hjältarnaskall på den dagen fly undan naken,säger Herren.