Ezequiel 31

1 I elfte året, på första dagen i tredje månaden, kom Herrens ord till mig. Han sade:

2 "Du människobarn, säg till farao, kungen i Egypten, och till hans larmande hop:Vem är du lik i din storhet?

3 Se på Assyrien, en gång en ceder på Libanon,med vackra grenar, skuggrik krona och hög stam,som sträckte sin topp upp bland molnen.

4 Vatten gav den växt,djupa källor gjorde den hög.Källorna lät sina strömmar flyta runt platsendär den var planterad,och sände ut sina flödentill alla andra träd på marken.

5 Därför fick den högre stamän alla träd på marken.Den fick många kvistaroch yviga grenarpå grund av det myckna vattnetnär den sköt skott.

6 Alla himlens fåglarbyggde sina bon bland grenarna,alla markens djur födde sina ungarunder dess grenar,och i skuggan av detbodde alla de stora folken.

7 Den var vacker genom sin storhetoch genom sina grenars längd,ty den hade sin rotvid stora vatten.

8 Ingen ceder i Guds lustgårdgick upp mot den,ingen cypress hade grenarsom kunde jämföras med den,ingen lönn bar kvistar som den.Nej, inget träd i Guds lustgårdliknade den i skönhet.

9 Jag hade gjort den så vackermed alla dess grenaratt alla Edens träd i Guds lustgårdavundades den.

10 Därför säger Herren, Herren så: Eftersom den har växt så hög och sträckt sin topp upp bland molnen och förhävt sig i sitt hjärta över att den var så hög,

11 därför skall jag utlämna den åt den mäktige bland folken. Han skall behandla den som den förtjänar, ty för dess ogudaktighets skull har jag röjt den ur vägen.

12 Främlingar, de grymmaste folk, har fått hugga ner den och har låtit den ligga. Dess kvistar har fallit på bergen och i alla dalar. Grenarna har brutits av och kastats i landets alla bäckar, och alla folk på jorden måste ge sig bort ifrån dess skugga och låta den ligga.

13 På den fallna stammen bor alla himlens fåglar, och på grenarna lägger sig alla markens djur.

14 Detta sker för att inget träd som växer vid vatten skall yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen, och för att inte ens det väldigaste av dem skall stå där och vara högmodigt, nej, inget träd som har haft vatten att dricka. Ty de är alla bestämda till att dö och måste ner i jordens djup för att vara där bland människors barn, hos dem som har farit ner i graven.

15 Så säger Herren, Herren: På den dag, då cedern for ner till dödsriket, lät jag djupet klä sig i säcktyg för dess skull. Jag lät strömmarna stå stilla, och de stora vattnen hölls tillbaka. Jag lät för dess skull Libanon klä sig i svart, och alla träd på marken vissnade i sorg över den.

16 Vid dånet av dess fall fick jag hednafolken att bäva, när jag störtade ner den i dödsriket till dem som hade farit ner i graven. Men i jordens djup tröstade sig då alla Edens träd, de främsta och bästa på Libanon, alla de som hade haft vatten att dricka.

17 Också de hade, som det trädet, tvingats fara ner till dödsriket, till dem som var slagna med svärd. Dit for också de som hade varit dess stöd och hade bott i dess skugga bland hednafolken.

18 Vilket av Edens träd liknar dig i härlighet och storhet? Ändå skall du störtas ner i jordens djup tillsammans med Edens träd och ligga där bland de oomskurna, hos dem som har genomborrats med svärd. Så skall det gå farao och hela hans larmande hop, säger Herren, Herren."