Oséias 4

1 Hör Herrens ord,ni Israels barn!Ty Herren går till rätta med dem som bor i landet,eftersom ingen sanning och ingen kärlekoch ingen kunskap om Gud finns i landet.

2 Man svär och ljuger,mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott.Man far våldsamt fram,och blodsdåd följer på blodsdåd.

3 Därför sörjer landet,och allt som lever där tynar bort,både djuren på markenoch fåglarna under himlen,till och med fiskarna i havet förgås.

4 Ingen skall anklaga eller gå till rätta med någon annan.Ditt folk liknar dem som anklagar en präst.

5 Du skall komma på fall om dagen,också profeten skall komma på falltillsammans med dig om natten.Också din mor skall jag förgöra.

6 Mitt folk går underi brist på kunskap.Eftersom du har förkastat kunskap,skall också jag förkasta dig,så att du inte längre är min präst.Du glömde din Guds undervisning,därför skall också jag glömma dina barn.

7 Ju fler de blev, desto mer syndade de mot mig,därför skall jag förvandla deras ära till skam.

8 De lever av mitt folks syndoch längtar efter folkets missgärning.

9 Därför skall det gå prästen och folket lika.Jag skall straffa dem för deras vägar,och för deras gärningar skall jag vedergälla dem.

10 De skall äta men inte bli mätta,bedriva otukt men inte föröka sig,ty de har upphört att hålla sig till Herren.

11 Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet.

12 Mitt folk frågar sin avgudabild av trä till rådsoch hämtar svar från sin stav,ty en otuktsande har fört dem vilse,så att de bedriver otukt och överger sin Gud.

13 På bergens toppar offrar de,och på höjderna tänder de rökelseunder ekar, popplar och terebinter,eftersom skuggan där är så behaglig.Så blir era döttrar skökoroch era sonhustrur äktenskapsbryterskor.

14 Jag kan inte straffa era döttrarför att de är skökoreller era sonhustrurför att de är äktenskapsbryterskor,ty männen går själva avsides med hororoch offrar med tempelskökor.Och folket, som ingenting förstår, går under.

15 Om du, Israel, vill bedriva otukt,så låt inte Juda dra på sig skuld.Kom inte till Gilgal,gå inte upp till Bet-Avenoch svär inte: "Så sant Herren lever."

16 Som en bångstyrig kviga spjärnar Israel emot.Hur skall då Herren kunna föra dem i betsom lamm på en stor äng?

17 Efraim står i förbund med avgudar- låt honom vara!

18 Deras dryckenskap är omåttlig,hejdlöst bedriver de sin otukt.Landets sköldar älskar skamliga ting.

19 Men en stormvind skall fatta dem med sina vingar,och de skall komma på skam med sina offer.