Oséias 9

1 Gläd dig inte Israelså att du jublar som folken.I trolös avfällighet har du övergivit din Gud.Du har älskat en skökas lönpå alla sädeslogar.

2 Logen och vinpressen skall inte föda dem,och vinet skall slå fel för dem.

3 De skall inte få bo i Herrens land.Efraim måste vända tillbaka till Egypten,och i Assyrien skall de tvingas äta oren mat.

4 De skall inte få offra vin som drickoffer åt Herrenoch deras slaktoffer skall ej glädja honom.Dessa skall vara för dem som sorgebröd,alla som äter av det skall bli orena.Ty deras bröd är endast för dem självaoch det kommer inte in i Herrens hus.

5 Vad skall ni göra på högtidsdagen,på Herrens festdag?

6 Se, även om de kommer undan förödelsensamlar Egypten ihop dem,och Memfis får begrava dem.Deras åtråvärda silver skall nässlor ta i besittning,törne skall växa i deras hyddor.

7 De kommer, bestraffningens dagar,de kommer, vedergällningens dagar,Israel skall märka det.Som en dåre står då profeten,som en vansinnig är då Andens manför din stora missgärnings skull,ty stor har din fiendskap varit.

8 Profeten är Guds väktare över Efraim,men snaror väntar honom på alla hans vägaroch fiendskap i hans Guds hus.

9 I djupt fördärv har de sjunkit,nu som i Gibeas dagar.Men han kommer ihåg deras missgärning,han bestraffar deras synder.

10 Som druvor i öknen fann jag Israel.Jag såg era fädersom förstlingsfrukter på ett fikonträd,då det börjar bära frukt.Men de gick till Baal-Peoroch invigde sig åt skammens gud,och de blev vidriga, lika den de älskade.

11 Efraims härlighet skall flyga bort som en fågel.Ingen skall där föda barn eller gå havande,ingen bli fruktsam.

12 Och även om de föder upp barn,skall jag ta dessa ifrån dem,så att ingen människa blir kvar.Ja, ve dem när jag vänder mig ifrån dem!

13 Efraim är vad jag har sett Tyrus vara,en plantering på ängen.Men Efraim skall tvingas föra ut sina barntill den som dräper dem.

14 Ge dem, Herre,vad du bör ge dem.Ge dem ofruktsamma moderlivoch bröst som inte ger di.

15 All deras ondska finns i Gilgal,det var där jag fick hat till dem.För deras onda gärningars skullskall jag driva ut dem ur mitt hus.Jag skall inte längre bevisa dem kärlek,alla deras furstar är upproriska.

16 Efraim är slagen,deras rot förtorkad,de skall inte bära frukt.Även om de föder barn,skall jag döda deras kära livsfrukt.

17 Min Gud skall förkasta dem,ty de har inte lyssnat på honom.De skall bli flyktingar bland hednafolken.