1 И Давид говори на ГОСПОДА думите на тази песен в деня, когато ГОСПОД го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саул.

2 И каза: ГОСПОД е скала моя, крепост моя и избавител мой.

3 Бог е моя канара, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула и мое прибежище, мой спасител — Ти ме избавяш от насилие.

4 Ще призова ГОСПОДА, който е достоен за хвала, и ще бъда спасен от враговете си.

5 Защото вълните на смъртта ме обхванаха, пороите на злото ме ужасиха.

6 Връзките на Шеол ме обвиха, примките на смъртта ме стигнаха.

7 В притеснението си призовах ГОСПОДА и призовах своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му.

8 Тогава земята се поклати и потресе, основите на небето се разлюляха и поклатиха, защото Той се разгневи.

9 Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му пояждаше, въглени се разпалиха от Него.

10 Той сведе и небесата и слезе и мрак беше под краката Му.

11 Възседна на херувим и долетя, и се яви на крилете на вятъра.

12 Направи от мрака шатри около Себе Си, насъбраните води, гъсти небесни облаци.

13 От блясъка пред Него се разпалиха огнени въглени.

14 ГОСПОД прогърмя от небето и Всевишният издаде гласа Си.

15 Изпрати стрели и ги разпръсна, светкавица — и ги обърка.

16 Тогава се видяха коритата на моретата, основите на света се откриха от смъмрянето на ГОСПОДА, от духането на дъха на ноздрите Му.

17 Посегна от горе, взе ме, извлече ме от големи води.

18 Избави ме от силния ми враг, от онези, които ме мразеха, защото бяха по-силни от мен.

19 Те ме стигнаха в деня на бедствието ми, но ГОСПОД ми стана подкрепа.

20 И Той ме изведе на широко, освободи ме, защото благоволи в мен.

21 ГОСПОД ми отдаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми ми отплати,

22 защото пазих пътищата на ГОСПОДА и не се отклоних от моя Бог в безбожие;

23 защото всичките Му правила бяха пред мен, и наредбите Му — не се отдалечих от тях;

24 и непорочен бях пред Него и се опазих от беззаконието си.

25 И ГОСПОД ми отплати според правдата ми, според чистотата ми пред очите Му.

26 Към милостивия милостив ще се покажеш, към непорочния непорочен ще се покажеш,

27 към чистия чист ще се покажеш, а към кривия противен ще се покажеш.

28 И потиснат народ Ти ще спасиш, но очите Ти са против гордите, Ти ги унижаваш.

29 Ти си мой светилник, ГОСПОДИ; ГОСПОД озарява тъмнината ми.

30 Защото с Теб разбивам полк, с моя Бог прескачам стена.

31 Бог — пътят Му е съвършен, словото на ГОСПОДА е изпитано, Той е щит за всички, които се уповават на Него.

32 Защото кой е Бог освен ГОСПОД? И кой е канара освен нашия Бог?

33 Бог е силната ми крепост и води съвършено пътя ми.

34 Прави краката ми като на елените и ме поставя на височините ми.

35 Учи ръцете ми да воюват и ръцете ми опъват бронзов лък.

36 И Ти ми даде щита на спасението Си и снизхождението Ти ме възвеличи.

37 Ти разшири стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха.

38 Гоних враговете си и ги изтребих, и не се върнах, докато не се довършиха.

39 Довърших ги и ги разбих, и не се вдигнаха, и паднаха под краката ми.

40 И Ти ме препаса със сила за бой, повали под мен онези, които се надигат против мен.

41 Обърна към мен гърба на враговете ми, унищожих онези, които ме мразеха.

42 Огледаха се, но нямаше кой да ги спаси, към ГОСПОДА, но не им отговори.

43 И аз ги стрих като земния прах, смачках ги и ги стъпках като уличната кал.

44 И Ти ме избави от разприте на народа ми, запази ме за глава на народите; народ, който не познавах, ми слугува.

45 Чужденци ми се покоряват лицемерно; щом чуха, ми се подчиниха.

46 Чужденци отслабват и излизат разтреперени от крепостите си.

47 Жив е ГОСПОД, и благословена канарата ми! И да се възвиси Бог, канарата на спасението ми,

48 Бог, който отмъсти за мен и покори под мен народите,

49 и който ме изведе отсред враговете ми. Да, Ти ме извиси над онези, които се надигнаха против мен, избави ме от насилника.

50 Затова, ГОСПОДИ, ще Те славя сред народите и Името Ти ще възпея.

51 Ти правиш велики спасенията на царя Си и оказваш милост на помазаника Си, на Давид и на потомството му до века.