1 А след това умря царят на синовете на Амон и вместо него се възцари синът му Анун.

2 И Давид каза: Ще покажа благост към Анун, сина на Наас, както баща му показа благост към мен. И Давид изпрати чрез ръката на слугите си да го утешат за баща му. Но когато слугите на Давид дойдоха в земята на синовете на Амон,

3 князете на синовете на Амон казаха на господаря си Анун: Мислиш ли, че Давид ти е изпратил утешители от почит към баща ти? Не е ли изпратил Давид слугите си при теб, за да разузнаят града, да го огледат и да го съсипят?

4 Тогава Анун хвана слугите на Давид и обръсна половината от брадите им, и отряза дрехите им до средата до седалището им, и ги отпрати.

5 И когато казаха на Давид, той изпрати да ги посрещнат, понеже мъжете много се срамуваха. И царят каза: Стойте в Ерихон, докато пораснат брадите ви, и тогава се върнете.

6 А когато синовете на Амон видяха, че бяха станали омразни на Давид, синовете на Амон изпратиха и наеха арамейците от Вет-Реов и арамейците от Сова, двадесет хиляди пешаци, и от царя на Мааха хиляда мъже, и мъжете от Тов, дванадесет хиляди мъже.

7 И когато Давид чу това, изпрати Йоав и цялата войска силни мъже.

8 И синовете на Амон излязоха и се строиха за бой при входа на портата; а арамейците от Сова и от Реов и мъжете от Тов и от Мааха бяха отделно на полето.

9 И Йоав, като видя, че битката се разположи против него отпред и отзад, избра между всички отбрани израилеви мъже и ги строи срещу арамейците,

10 а останалия народ предаде под ръката на брат си Ависей и той ги строи срещу синовете на Амон.

11 И каза: Ако арамейците надделеят над мен, тогава ти ще ми помогнеш, а ако синовете на Амон надделеят над теб, тогава аз ще ти дойда на помощ.

12 Бъди силен и нека бъдем силни за народа си и за градовете на нашия Бог! И ГОСПОД нека извърши каквото Му се вижда добро.

13 И Йоав и народът, който беше с него, настъпиха за битката срещу арамейците и те побягнаха пред него.

14 И когато синовете на Амон видяха, че арамейците бягаха, и те побягнаха пред Ависей и се оттеглиха в града. Тогава Йоав се върна от битката със синовете на Амон и дойде в Ерусалим.

15 А когато арамейците видяха, че бяха разбити от Израил, те се събраха всички заедно.

16 И Ададезер изпрати да изведат арамейците, които бяха отвъд реката Ефрат. И те дойдоха в Елам, а Совак, военачалникът на Ададезер, ги предвождаше.

17 И това се съобщи на Давид и той събра целия Израил и премина Йордан, и дойде в Елам. И арамейците се строиха срещу Давид и се биха с него.

18 И арамейците побягнаха пред Израил и Давид изби седемстотин бойци на колесници и четиридесет хиляди конници от арамейците, и уби военачалника им Совак и той умря там.

19 И когато всичките царе, слуги на Ададезер, видяха, че бяха победени от Израил, те сключиха мир с Израил и им станаха слуги. И арамейците вече се страхуваха да помагат на синовете на Амон.