Jeremias 47

1 Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om filisteerna, innan farao hade intagit Gaza:

2 Så säger Herren:Se, vatten stiger upp från norroch blir till en flod som svämmar över.Den översvämmar landet med allt som finns i det,städerna och dem som bor där inne.Människorna ropar,och landets alla invånare jämrar sig.

3 När ljudet hörs av hovslagen från hans hingstar,när hans vagnar dånaroch när hans hjul bullrar,då ser sig fäderna inte om efter barnen.De står maktlösa

4 inför den dag som kommerdå alla filisteer förintas,då alla de utrotas som är kvarför att försvara Tyrus och Sidon.Ty Herren skall förinta filisteerna,kvarlevan från Kaftors ö.

5 Gazas huvud skall rakas,det är förbi med Askelon,med kvarlevan i deras dal.Hur länge skall du rista märken på dig?

6 O, du Herrens svärd,när skall du äntligen få ro?Drag dig in i din skida,vila och var stilla.

7 Men hur skall det kunna få rodå Herren har givit sin befallning?Mot Askelon och mot kustlandet vid havet,mot dem har han bestämt det.