Provérbios 31

1 א דברי למואל מלך--    משא אשר-יסרתו אמו br

2 ב מה-ברי ומה-בר-בטני    ומה בר-נדרי br

3 ג אל-תתן לנשים חילך    ודרכיך למחות מלכין br

4 ד אל למלכים למואל--אל למלכים שתו-יין    ולרוזנים או (אי) שכר br

5 ה פן-ישתה וישכח מחקק    וישנה דין כל-בני-עני br

6 ו תנו-שכר לאובד    ויין למרי נפש br

7 ז ישתה וישכח רישו    ועמלו לא יזכר-עוד

8 ח פתח-פיך לאלם    אל-דין כל-בני חלוף br

9 ט פתח-פיך שפט-צדק    ודין עני ואביון

10 י אשת-חיל מי ימצא    ורחק מפנינים מכרה br

11 יא בטח בה לב בעלה    ושלל לא יחסר br

12 יב גמלתהו טוב ולא-רע--    כל ימי חייה br

13 יג דרשה צמר ופשתים    ותעש בחפץ כפיה br

14 יד היתה כאניות סוחר    ממרחק תביא לחמה br

15 טו ותקם בעוד לילה--ותתן טרף לביתה    וחק לנערתיה br

16 טז זממה שדה ותקחהו    מפרי כפיה נטע (נטעה) כרם br

17 יז חגרה בעוז מתניה    ותאמץ זרועתיה br

18 יח טעמה כי-טוב סחרה    לא-יכבה בליל (בלילה) נרה br

19 יט ידיה שלחה בכישור    וכפיה תמכו פלך br

20 כ כפה פרשה לעני    וידיה שלחה לאביון br

21 כא לא-תירא לביתה משלג    כי כל-ביתה לבש שנים br

22 כב מרבדים עשתה-לה    שש וארגמן לבושה br

23 כג נודע בשערים בעלה    בשבתו עם-זקני-ארץ br

24 כד סדין עשתה ותמכר    וחגור נתנה לכנעני br

25 כה עז-והדר לבושה    ותשחק ליום אחרון br

26 כו פיה פתחה בחכמה    ותורת חסד על-לשונה br

27 כז צופיה הילכות (הליכות) ביתה    ולחם עצלות לא תאכל br

28 כח קמו בניה ויאשרוה    בעלה ויהללה br

29 כט רבות בנות עשו חיל    ואת עלית על-כלנה br

30 ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

31 לא תנו-לה מפרי ידיה    ויהללוה בשערים מעשיה  {ש}