Provérbios 13

1 'n Wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie.

2 Van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie, maar die begeerte van die ontroues is 'n daad van geweld.

3 Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

4 Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig.

5 Die regverdige haat leuentaal, maar die goddelose maak gehaat en handel skandelik.

6 Geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val.

7 Daar is een wat hom ryk hou, en hy het glad niks nie; een wat hom arm hou, en hy het baie goed.

8 Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom, maar die arme hoor geen dreigement nie.

9 Die lig van die regverdige brand vrolik, maar die lamp van die goddelose gaan dood.

10 Vermetelheid gee net getwis af; maar by die wat hulle laat raai, is wysheid.

11 Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.

12 'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.

13 Wie die Woord verag, moet dit ontgelde; maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding.

14 Die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om die strikke van die dood te ontwyk.

15 'n Goeie verstand verskaf guns, maar die weg van die ontroues is hard.

16 Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond.

17 'n Goddelose boodskapper val in die ongeluk, maar 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling.

18 Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp; maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer.

19 'n Vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad, is 'n gruwel vir die dwase.

20 Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg.

21 Die onheil vervolg die sondaars, maar Hy sal die regverdiges met goed vergelde.

22 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre.

23 Die braakland van die armes lewer oorvloedig spys op, maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan.

24 Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.

25 Die regverdige eet totdat hy versadig is; maar die maag van die goddelose ly gebrek.

1 א בן חכם מוסר אב    ולץ לא-שמע גערה br

2 ב מפרי פי-איש יאכל טוב    ונפש בגדים חמס br

3 ג נצר פיו שמר נפשו    פשק שפתיו מחתה-לו br

4 ד מתאוה ואין נפשו עצל    ונפש חרצים תדשן br

5 ה דבר-שקר ישנא צדיק    ורשע יבאיש ויחפיר br

6 ו צדקה תצר תם-דרך    ורשעה תסלף חטאת br

7 ז יש מתעשר ואין כל    מתרושש והון רב br

8 ח כפר נפש-איש עשרו    ורש לא-שמע גערה br

9 ט אור-צדיקים ישמח    ונר רשעים ידעך br

10 י רק-בזדון יתן מצה    ואת-נועצים חכמה br

11 יא הון מהבל ימעט    וקבץ על-יד ירבה br

12 יב תוחלת ממשכה מחלה-לב    ועץ חיים תאוה באה br

13 יג בז לדבר יחבל לו    וירא מצוה הוא ישלם br

14 יד תורת חכם מקור חיים--    לסור ממקשי מות br

15 טו שכל-טוב יתן-חן    ודרך בגדים איתן br

16 טז כל-ערום יעשה בדעת    וכסיל יפרש אולת br

17 יז מלאך רשע יפל ברע    וציר אמונים מרפא br

18 יח ריש וקלון פורע מוסר    ושמר תוכחת יכבד br

19 יט תאוה נהיה תערב לנפש    ותועבת כסילים סור מרע br

20 כ הלוך (הולך) את-חכמים וחכם (יחכם)    ורעה כסילים ירוע br

21 כא חטאים תרדף רעה    ואת-צדיקים ישלם-טוב br

22 כב טוב--ינחיל בני-בנים    וצפון לצדיק חיל חוטא br

23 כג רב-אכל ניר ראשים    ויש נספה בלא משפט br

24 כד חושך שבטו שונא בנו    ואהבו שחרו מוסר br

25 כה צדיק--אכל לשבע נפשו    ובטן רשעים תחסר