Provérbios 22

1 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud.

2 Rykes en armes ontmoet mekaar, die HERE het hulle almal gemaak.

3 'n Skrander mens sien die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf.

4 Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

5 Dorings, vangnette lê op die pad van die verkeerde; hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daarvandaan.

6 Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.

7 Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen.

8 Wie onreg saai, sal onheil maai; en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn.

9 Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee.

10 Dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg; en die stryery en die geskimp hou op.

11 Hy wat reinheid van hart liefhet, wie se lippe aangenaam is -- die koning is sy vriend.

12 Die oë van die HERE bewaar kennis; daarom verydel Hy die woorde van die ontroue.

13 Die luiaard sê: Daar is 'n leeu buitekant; ek kan in die middel van die strate gedood word!

14 Die mond van die vreemde vroue is 'n diep kuil; hy op wie die HERE vertoornd is, sal daarin val.

15 As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder.

16 Wie die arme verdruk, bevoordeel hom; hy wat aan die ryke gee, verarm hom net.

17 Gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne, en let op my kennis.

18 Want dit is lieflik as jy dit in jou binneste bewaar; mag hulle tesame gereed lê op jou lippe.

19 Dat jou vertroue op die HERE mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou.

20 Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis,

21 om jou bekend te maak waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie?

22 Beroof die arme nie, omdat hy arm is, en verbrysel die ellendige nie in die poort nie.

23 Want die HERE sal hulle saak verdedig en hulle berowers van die lewe berowe.

24 Verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvlieënde man moet jy nie omgaan nie,

25 sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n strik vir jouself span nie.

26 Wees nie onder die wat 'n handslag gee, onder die wat vir skulde borg staan nie.

27 As jy nie het om te betaal nie, waarom sal hulle jou bed onder jou uit neem?

28 Die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verlê nie.

29 Sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk -- hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie.

1 א נבחר שם מעשר רב    מכסף ומזהב חן טוב br

2 ב עשיר ורש נפגשו    עשה כלם יהוה br

3 ג ערום ראה רעה ויסתר (ונסתר)    ופתיים עברו ונענשו br

4 ד עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים br

5 ה צנים פחים בדרך עקש    שומר נפשו ירחק מהם br

6 ו חנך לנער על-פי דרכו--    גם כי-יזקין לא-יסור ממנה br

7 ז עשיר ברשים ימשול    ועבד לוה לאיש מלוה br

8 ח זורע עולה יקצור- (יקצר-) און    ושבט עברתו יכלה br

9 ט טוב-עין הוא יברך    כי-נתן מלחמו לדל br

10 י גרש לץ ויצא מדון    וישבת דין וקלון br

11 יא אהב טהור- (טהר-) לב--    חן שפתיו רעהו מלך br

12 יב עיני יהוה נצרו דעת    ויסלף דברי בגד br

13 יג אמר עצל ארי בחוץ    בתוך רחבות ארצח br

14 יד שוחה עמקה פי זרות    זעום יהוה יפול- (יפל-) שם br

15 טו אולת קשורה בלב-נער    שבט מוסר ירחיקנה ממנו br

16 טז עשק דל להרבות לו--    נתן לעשיר אך-למחסור br

17 יז הט אזנך--ושמע דברי חכמים    ולבך תשית לדעתי br

18 יח כי-נעים כי-תשמרם בבטנך    יכנו יחדו על-שפתיך br

19 יט להיות ביהוה מבטחך--    הודעתיך היום אף-אתה br

20 כ הלא כתבתי לך שלשום (שלשים)--    במעצות ודעת br

21 כא להודיעך--קשט אמרי אמת    להשיב אמרים אמת לשלחיך br

22 כב אל-תגזל-דל כי דל-הוא    ואל-תדכא עני בשער br

23 כג כי-יהוה יריב ריבם    וקבע את-קבעיהם נפש br

24 כד אל-תתרע את-בעל אף    ואת-איש חמות לא תבוא br

25 כה פן-תאלף ארחתו    ולקחת מוקש לנפשך br

26 כו אל-תהי בתקעי-כף    בערבים משאות br

27 כז אם-אין-לך לשלם--    למה יקח משכבך מתחתיך br

28 כח אל-תסג גבול עולם--    אשר עשו אבותיך br

29 כט חזית איש מהיר במלאכתו--    לפני-מלכים יתיצב br בל-יתיצב    לפני חשכים