Provérbios 8

1 Roep die Wysheid nie, en verhef die Verstandigheid nie haar stem nie?

2 Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy,

3 aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop:

4 Ek roep na julle, manne, en my stem is tot die mensekinders.

5 Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges, en dwase, leer verstandigheid verstaan.

6 Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.

7 Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel.

8 Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie,

9 hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het.

10 Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud.

11 Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.

12 Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg.

13 Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek.

14 Raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne.

15 Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is;

16 deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde.

17 k het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind.

18 Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid.

19 My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer.

20 Ek wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg,

21 om die wat my liefhet, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol.

22 Die HERE het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af.

23 Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af.

24 Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore; toe fonteine, swaar van water, nog nie daar was nie;

25 voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore;

26 toe Hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie.

27 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed;

28 toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het;

29 toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgelê het --

30 toe was ek 'n kunstenaar naas Hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd,

31 en het gespeel op sy wêreldrond, en my verlustiginge was met die mensekinders.

32 Luister dan nou na my, seuns; want gelukkig is hulle wat my weë bewaar.

33 Luister na tug en word wys, en verwerp dit nie.

34 Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou.

35 Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die HERE.

36 Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my haat, het die dood lief.

1 א הלא-חכמה תקרא    ותבונה תתן קולה br

2 ב בראש-מרמים עלי-דרך    בית נתיבות נצבה br

3 ג ליד-שערים לפי-קרת    מבוא פתחים תרנה br

4 ד אליכם אישים אקרא    וקולי אל-בני אדם br

5 ה הבינו פתאים ערמה    וכסילים הבינו לב br

6 ו שמעו כי-נגידים אדבר    ומפתח שפתי מישרים br

7 ז כי-אמת יהגה חכי    ותועבת שפתי רשע br

8 ח בצדק כל-אמרי-פי    אין בהם נפתל ועקש br

9 ט כלם נכחים למבין    וישרים למצאי דעת br

10 י קחו-מוסרי ואל-כסף    ודעת מחרוץ נבחר br

11 יא כי-טובה חכמה מפנינים    וכל-חפצים לא ישוו-בה br

12 יב אני-חכמה שכנתי ערמה    ודעת מזמות אמצא br

13 יג יראת יהוה    שנאת-רע br גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי br

14 יד לי-עצה ותושיה    אני בינה לי גבורה br

15 טו בי מלכים ימלכו    ורזנים יחקקו צדק br

16 טז בי שרים ישרו    ונדיבים כל-שפטי צדק br

17 יז אני אהביה (אהבי) אהב    ומשחרי ימצאנני br

18 יח עשר-וכבוד אתי    הון עתק וצדקה br

19 יט טוב פריי מחרוץ ומפז    ותבואתי מכסף נבחר br

20 כ בארח-צדקה אהלך    בתוך נתיבות משפט br

21 כא להנחיל אהבי יש    ואצרתיהם אמלא br

22 כב יהוה--קנני ראשית דרכו    קדם מפעליו מאז br

23 כג מעולם נסכתי מראש--    מקדמי-ארץ br

24 כד באין-תהמות חוללתי    באין מעינות נכבדי-מים br

25 כה בטרם הרים הטבעו    לפני גבעות חוללתי br

26 כו עד-לא עשה ארץ וחוצות    וראש עפרות תבל br

27 כז בהכינו שמים שם אני    בחקו חוג על-פני תהום br

28 כח באמצו שחקים ממעל    בעזוז עינות תהום br

29 כט בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו    בחוקו מוסדי ארץ br

30 ל ואהיה אצלו אמון    ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל-עת br

31 לא משחקת בתבל ארצו    ושעשעי את-בני אדם

32 לב ועתה בנים שמעו-לי    ואשרי דרכי ישמרו br

33 לג שמעו מוסר וחכמו    ואל-תפרעו br

34 לד אשרי אדם שמע-לי    לשקד על-דלתתי יום יום--לשמר מזוזת פתחי br

35 לה כי מצאי מצאי (מצא) חיים    ויפק רצון מיהוה br

36 לו וחטאי חמס נפשו    כל-משנאי אהבו מות