Provérbios 20

1 Die wyn is 'n spotter, en sterk drank 'n lawaaimaker; en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie.

2 Die dreiging van die koning is soos die gebrom van 'n jong leeu; wie hom vertoorn, verbeur sy lewe.

3 Dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los.

4 In die herfs ploeg die luiaard nie; en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks nie.

5 Die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees, 'n man van verstand sal dit tog uitskep.

6 Baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man?

7 Wie in sy regskapenheid wandel as 'n regverdige -- gelukkig is sy kinders n hom.

8 'n Koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is.

9 Wie kan sê: Ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde?

10 Twee soorte gewig, twee soorte maat -- hulle altwee is vir die HERE 'n gruwel.

11 Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, of sy handelwyse suiwer en of dit reg is.

12 'n Oor wat hoor, en 'n oog wat sien -- die HERE het hulle altwee gemaak.

13 Moenie die slaap liefhê, sodat jy arm word nie; maak jou oë oop, dat jy jou met brood kan versadig.

14 Sleg, sleg! sê die koper; maar as hy wegloop, beroem hy hom.

15 Daar is goud en 'n menigte korale, maar 'n kosbare sieraad is die lippe van kennis.

16 Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as pand vir die vreemdes.

17 Soet is vir 'n mens die brood van bedrog, maar daarna word sy mond vol gruisklippertjies.

18 Planne kom deur beraadslaging tot stand; voer dan oorlog met goeie oorleg.

19 Wie met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar; laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie.

20 Wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker dood.

21 'n Besit wat by die begin haastig bymekaargeskraap is -- die einde daarvan sal tog nie geseënd wees nie.

22 Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help.

23 Twee soorte gewig is vir die HERE 'n gruwel, en 'n valse weegskaal is nie goed nie.

24 Die voetstappe van 'n man hang van die HERE af: hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan?

25 Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig! om dan eers n die geloftes te oorweeg.

26 'n Wyse koning wan die goddelose uit en laat die dorswiel oor hulle draai.

27 Die gees van die mens is 'n lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste.

28 Liefde en trou behoed die koning, en deur liefde stut hy sy troon.

29 Die sieraad van die jongmanne is hulle krag, en die versiersel van grysaards is grys hare.

30 Bloedige wonde suiwer die kwaad uit en slae die kamers van die binneste.

1 א לץ היין המה שכר    וכל-שגה בו לא יחכם br

2 ב נהם ככפיר אימת מלך    מתעברו חוטא נפשו br

3 ג כבוד לאיש שבת מריב    וכל-אויל יתגלע br

4 ד מחרף עצל לא-יחרש    ישאל (ושאל) בקציר ואין br

5 ה מים עמקים עצה בלב-איש    ואיש תבונה ידלנה br

6 ו רב-אדם--יקרא איש חסדו    ואיש אמונים מי ימצא br

7 ז מתהלך בתמו צדיק    אשרי בניו אחריו br

8 ח מלך יושב על-כסא-דין--    מזרה בעיניו כל-רע br

9 ט מי-יאמר זכיתי לבי    טהרתי מחטאתי br

10 י אבן ואבן איפה ואיפה--    תועבת יהוה גם-שניהם br

11 יא גם במעלליו יתנכר-נער--    אם-זך ואם-ישר פעלו br

12 יב אזן שמעת ועין ראה--    יהוה עשה גם-שניהם br

13 יג אל-תאהב שנה פן-תורש    פקח עיניך שבע-לחם br

14 יד רע רע יאמר הקונה    ואזל לו אז יתהלל br

15 טו יש זהב ורב-פנינים    וכלי יקר שפתי-דעת br

16 טז לקח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכרים (נכריה) חבלהו br

17 יז ערב לאיש לחם שקר    ואחר ימלא-פיהו חצץ br

18 יח מחשבות בעצה תכון    ובתחבלות עשה מלחמה br

19 יט גולה-סוד הולך רכיל    ולפתה שפתיו לא תתערב br

20 כ מקלל אביו ואמו--    ידעך נרו באישון (באשון) חשך br

21 כא נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה    ואחריתה לא תברך br

22 כב אל-תאמר אשלמה-רע    קוה ליהוה וישע לך br

23 כג תועבת יהוה אבן ואבן    ומאזני מרמה לא-טוב br

24 כד מיהוה מצעדי-גבר    ואדם מה-יבין דרכו br

25 כה מוקש אדם ילע קדש    ואחר נדרים לבקר br

26 כו מזרה רשעים מלך חכם    וישב עליהם אופן br

27 כז נר יהוה נשמת אדם    חפש כל-חדרי-בטן br

28 כח חסד ואמת יצרו-מלך    וסעד בחסד כסאו br

29 כט תפארת בחורים כחם    והדר זקנים שיבה br

30 ל חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע    ומכות חדרי-בטן