Provérbios 4

1 Hoor, julle seuns, na die tug van die vader, en luister om insig te leer ken;

2 want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing nie.

3 Want toe ek 'n seun was by my vader, teer en 'n enigste voor my moeder,

4 het hy my geleer en vir my gesê: Laat jou hart my woorde vashou; onderhou my gebooie, dan sal jy lewe.

5 Verkry wysheid, verkry insig; vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie:

6 verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief, dan sal dit jou bewaak.

7 Die beginsel van die wysheid is: Verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit.

8 Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog; dit sal jou eer as jy dit omhels.

9 Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou 'n sierlike kroon verskaf.

10 Hoor, my seun, en neem my woorde aan; dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word.

11 In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree;

12 as jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie.

13 Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie; bewaar dit, want dit is jou lewe.

14 Kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie.

15 Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby;

16 want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie; en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie.

17 Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid.

18 Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môre glans, wat al helderder word tot die volle dag toe,

19 is die weg van die goddelose soos duisternis: hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie.

20 My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde,

21 laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne-in jou hart.

22 Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam.

23 Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

24 Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe.

25 Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou.

26 Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees,

27 wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.

1 א שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה br

2 ב כי לקח טוב נתתי לכם    תורתי אל-תעזבו br

3 ג כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי br

4 ד וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה br

5 ה קנה חכמה קנה בינה    אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי br

6 ו אל-תעזבה ותשמרך    אהבה ותצרך br

7 ז ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה br

8 ח סלסלה ותרוממך    תכבדך כי תחבקנה br

9 ט תתן לראשך לוית-חן    עטרת תפארת תמגנך br

10 י שמע בני וקח אמרי    וירבו לך שנות חיים br

11 יא בדרך חכמה הריתיך    הדרכתיך במעגלי-ישר br

12 יב בלכתך לא-יצר צעדך    ואם-תרוץ לא תכשל br

13 יג החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך br

14 יד בארח רשעים אל-תבא    ואל-תאשר בדרך רעים br

15 טו פרעהו אל-תעבר-בו    שטה מעליו ועבר br

16 טז כי לא ישנו אם-לא ירעו    ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו (יכשילו) br

17 יז כי לחמו לחם רשע    ויין חמסים ישתו br

18 יח וארח צדיקים כאור נגה    הולך ואור עד-נכון היום br

19 יט דרך רשעים כאפלה    לא ידעו במה יכשלו

20 כ בני לדברי הקשיבה    לאמרי הט-אזנך br

21 כא אל-יליזו מעיניך    שמרם בתוך לבבך br

22 כב כי-חיים הם למצאיהם    ולכל-בשרו מרפא br

23 כג מכל-משמר נצר לבך    כי-ממנו תוצאות חיים br

24 כד הסר ממך עקשות פה    ולזות שפתים הרחק ממך br

25 כה עיניך לנכח יביטו    ועפעפיך יישרו נגדך br

26 כו פלס מעגל רגלך    וכל-דרכיך יכנו br

27 כז אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע