Provérbios 6

1 My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemde jou handslag gegee het,

2 verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond,

3 doen dan dit, my seun, om jouself te red -- want jy het in die hand van jou naaste geraak -- gaan, werp jou neer en bestorm jou naaste,

4 gun jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie;

5 red jou soos 'n gemsbok uit die hand, en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger.

6 Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys!

7 Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie,

8 maak sy brood klaar in die somer, bêre sy voedsel weg in die oestyd.

9 Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap?

10 Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande-vou om uit te rus!

11 So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man.

12 'n Deugniet, 'n kwaaddoener is hy wat met 'n valse mond rondloop,

13 wat met sy oë knip, met sy voete beduie, met sy vingers tekens gee;

14 in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai.

15 Daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsiens sal hy verbreek word sonder dat daar genesing voor is.

16 Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel 'n gruwel:

17 trotse oë, 'n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,

18 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,

19 een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.

20 Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;

21 bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;

22 mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.

23 Want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe,

24 om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong.

25 Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;

26 want vir 'n hoer verval 'n mens tot 'n stuk brood, en 'n ander se vrou maak jag op 'n kosbare lewe.

27 Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand?

28 Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry?

29 So is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan; elkeen wat haar aanraak, sal nie ongestraf bly nie.

30 'n Dief word nie verag as hy steel om sy begeerte te bevredig nie, omdat hy honger het;

31 en as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig vergoeding gee; al die goed van sy huis moet hy gee.

32 Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets;

33 slae en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie;

34 want jaloersheid is 'n toorngloed in 'n man, en op die dag van wraak verskoon hy nie;

35 hy neem glad geen losprys in aanmerking nie, en hy willig nie in nie al maak jy die omkoopgeskenk nog so groot.

1 א בני אם-ערבת לרעך    תקעת לזר כפיך br

2 ב נוקשת באמרי-פיך    נלכדת באמרי-פיך br

3 ג עשה זאת אפוא בני והנצל--    כי באת בכף-רעך br לך התרפס    ורהב רעיך br

4 ד אל-תתן שנה לעיניך    ותנומה לעפעפיך br

5 ה הנצל כצבי מיד    וכצפור מיד יקוש

6 ו לך-אל-נמלה עצל    ראה דרכיה וחכם br

7 ז אשר אין-לה קצין--    שטר ומשל br

8 ח תכין בקיץ לחמה    אגרה בקציר מאכלה br

9 ט עד-מתי עצל תשכב    מתי תקום משנתך br

10 י מעט שנות מעט תנומות    מעט חבק ידים לשכב br

11 יא ובא-כמהלך ראשך    ומחסרך כאיש מגן

12 יב אדם בליעל איש און    הולך עקשות פה br

13 יג קרץ בעינו מלל ברגלו    מרה באצבעתיו br

14 יד תהפכות בלבו--חרש רע בכל-עת    מדנים (מדינים) ישלח br

15 טו על-כן--פתאם יבוא אידו    פתע ישבר ואין מרפא

16 טז שש-הנה שנא יהוה    ושבע תועבות (תועבת) נפשו br

17 יז עינים רמות לשון שקר    וידים שפכות דם-נקי br

18 יח לב--חרש מחשבות און    רגלים ממהרות לרוץ לרעה br

19 יט יפיח כזבים עד שקר    ומשלח מדנים בין אחים

20 כ נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך br

21 כא קשרם על-לבך תמיד    ענדם על-גרגרתך br

22 כב בהתהלכך תנחה אתך--    בשכבך תשמר עליך br והקיצות    היא תשיחך br

23 כג כי נר מצוה ותורה אור    ודרך חיים תוכחות מוסר br

24 כד לשמרך מאשת רע    מחלקת לשון נכריה br

25 כה אל-תחמד יפיה בלבבך    ואל-תקחך בעפעפיה br

26 כו כי בעד-אשה זונה    עד-ככר-לחם br ואשת איש--    נפש יקרה תצוד

27 כז היחתה איש אש בחיקו    ובגדיו לא תשרפנה br

28 כח אם-יהלך איש על-הגחלים    ורגליו לא תכוינה br

29 כט כן--הבא אל-אשת רעהו    לא-ינקה כל-הנגע בה br

30 ל לא-יבוזו לגנב כי יגנוב--    למלא נפשו כי ירעב br

31 לא ונמצא ישלם שבעתים    את-כל-הון ביתו יתן br

32 לב נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה br

33 לג נגע-וקלון ימצא    וחרפתו לא תמחה br

34 לד כי-קנאה חמת-גבר    ולא-יחמול ביום נקם br

35 לה לא-ישא פני כל-כפר    ולא-יאבה כי תרבה-שחד