Provérbios 30

1 Die woorde van Agur, die seun van Jake; die Godspraak. Die man spreek: Ek het my moeg gemaak, o God, ek het my moeg gemaak, o God, en ek versmag.

2 Ja, ek is te dom om mens te kan wees, en ek het geen menseverstand nie.

3 En ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie.

4 Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun -- as jy dit weet?

5 Elke woord van God is gelouter; Hy is 'n skild vir die wat by Hom skuil.

6 Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leuenaar openbaar word nie.

7 Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie:

8 Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is;

9 dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: Wie is die HERE? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie.

10 Belaster nie 'n slaaf by sy heer nie, sodat hy jou nie vloek en jy daarvoor moet boet nie.

11 Daar is 'n geslag wat sy vader vervloek en sy moeder nie seën nie,

12 'n geslag wat rein is in sy eie oë en tog van sy vuiligheid nie gewas is nie,

13 'n geslag -- hoe trots is sy oë, en hoe hoog is sy ooglede opgetrek! --

14 'n geslag waarvan die tande swaarde is, waarvan die gebit messe is, om die ellendiges uit die land te verteer en die behoeftiges onder die mensdom uit.

15 Die bloedsuier het twee dogters: Gee, gee! Drie is dit wat nie versadig word nie; vier sê nooit: Genoeg nie! --

16 die doderyk en die toegesluite moederskoot, die aarde wat nie genoeg water kry en die vuur wat nooit sê: Genoeg nie!

17 'n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag -- die kraaie van die dal sal dit uitpik, en die kuikens van die arend sal dit opeet.

18 Drie is dit wat vir my te wonderbaar is, ja, vier wat ek nie begryp nie:

19 die weg van die arend in die lug, die weg van 'n slang oor 'n rots, die weg van 'n skip in die hart van die see, en die weg van 'n man by 'n maagd.

20 So is die weg van 'n vrou wat owerspel bedryf; sy eet en vee haar mond af en sê: Ek het geen sonde gedoen nie.

21 Onder drie bewe die aarde, en onder vier kan hy dit nie uithou nie:

22 onder 'n slaaf as hy koning word, en 'n dwaas as hy volop brood het;

23 onder 'n nie-geliefde as sy tog 'n man kry, en 'n slavin as sy haar meesteres uit die besitting verdrywe.

24 Vier is dit wat klein is op die aarde, maar hulle is uitermate wys:

25 die miere is nie 'n sterk volk nie, en tog berei hulle hul voedsel in die somer;

26 die klipdassies is nie 'n magtige volk nie, en tog maak hulle hul huis in die rots;

27 die sprinkane het geen koning nie, en tog trek die hele swerm in goeie orde uit;

28 die geitjie kan jy met die hande gryp, en tog is hy in die konings se paleise.

29 Drie is dit wat statig wegstap, ja, vier wat statig wegloop:

30 die leeu, die held onder die diere, wat vir niks omdraai nie;

31 die dier met gespierde heupe, of die bok, en 'n koning met die troepemag by hom.

32 As jy dwaas gewees het deur jou te verhef, of as jy vooraf nagedink het -- die hand op die mond!

33 Want drukking van melk bring botter voort, en drukking van die neus bring bloed voort, en drukking van die toorn bring twis voort.

1 א דברי אגור בן-יקה--המשא    נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל br

2 ב כי בער אנכי מאיש    ולא-בינת אדם לי br

3 ג ולא-למדתי חכמה    ודעת קדשים אדע br

4 ד מי עלה-שמים    וירד br מי אסף-רוח בחפניו    מי צרר-מים בשמלה-- br מי    הקים כל-אפסי-ארץ br מה-שמו ומה-שם-בנו    כי תדע br

5 ה כל-אמרת אלוה צרופה    מגן הוא לחסים בו br

6 ו אל-תוסף על-דבריו    פן-יוכיח בך ונכזבת

7 ז שתים שאלתי מאתך    אל-תמנע ממני בטרם אמות br

8 ח שוא ודבר-כזב הרחק ממני--    ראש ועשר אל-תתן-לי br הטריפני    לחם חקי br

9 ט פן אשבע וכחשתי--    ואמרתי מי יהוה br ופן-אורש וגנבתי    ותפשתי שם אלהי

10 י אל-תלשן עבד אל-אדנו    פן-יקללך ואשמת br

11 יא דור אביו יקלל    ואת-אמו לא יברך br

12 יב דור טהור בעיניו    ומצאתו לא רחץ br

13 יג דור מה-רמו עיניו    ועפעפיו ינשאו br

14 יד דור חרבות שניו--    ומאכלות מתלעתיו br לאכל עניים מארץ    ואביונים מאדם br

15 טו לעלוקה שתי בנות--    ה ב הב br שלוש הנה לא תשבענה    ארבע לא-אמרו הון br

16 טז שאול ועצר-רחם    ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון br

17 יז עין תלעג לאב--    ותבז ליקהת-אם br יקרוה ערבי-נחל    ויאכלוה בני-נשר

18 יח שלשה המה נפלאו ממני    וארבע (וארבעה) לא ידעתים br

19 יט דרך הנשר בשמים--    דרך נחש עלי-צור br דרך-אניה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה br

20 כ כן דרך אשה--    מנאפת br אכלה ומחתה פיה    ואמרה לא-פעלתי און

21 כא תחת שלוש רגזה ארץ    ותחת ארבע לא-תוכל שאת br

22 כב תחת-עבד כי ימלוך    ונבל כי ישבע-לחם br

23 כג תחת שנואה כי תבעל    ושפחה כי תירש גברתה

24 כד ארבעה הם קטני-ארץ    והמה חכמים מחכמים br

25 כה הנמלים עם לא-עז    ויכינו בקיץ לחמם br

26 כו שפנים עם לא-עצום    וישימו בסלע ביתם br

27 כז מלך אין לארבה    ויצא חצץ כלו br

28 כח שממית בידים תתפש    והיא בהיכלי מלך

29 כט שלשה המה מיטיבי צעד    וארבעה מיטבי לכת br

30 ל ליש גבור בבהמה    ולא-ישוב מפני-כל br

31 לא זרזיר מתנים או-תיש    ומלך אלקום עמו br

32 לב אם-נבלת בהתנשא    ואם-זמות יד לפה br

33 לג כי מיץ חלב יוציא חמאה--    ומיץ-אף יוציא דם br ומיץ אפים    יוציא ריב