Provérbios 18

1 Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.

2 Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word.

3 As die goddelose kom, kom ook veragting; en saam met die skande, versmading.

4 Die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid.

5 Om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie.

6 Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na slae.

7 Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe 'n strik vir sy lewe.

8 Die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste.

9 Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester.

10 Die Naam van die HERE is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.

11 Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n steil muur in sy verbeelding.

12 Voor die verbreking is die mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf.

13 Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees.

14 Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid; maar 'n verslae gees -- wie kan dit opbeur?

15 Die hart van die verstandige verwerf kennis, en die oor van wyse soek na kennis.

16 Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes.

17 Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg; maar sy naaste kom en ondersoek hom terdeë.

18 Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uitmekaar.

19 'n Broer teen wie oortree is, is erger as 'n sterk stad; en geskille is soos die grendel van 'n paleis.

20 Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig; hy word versadig van die opbrings van sy lippe.

21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

22 Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die HERE verkry.

23 Die arme spreek smekinge, maar die ryke antwoord harde dinge.

24 'n Man met baie vriende word geru‹neer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.

1 א לתאוה יבקש נפרד    בכל-תושיה יתגלע br

2 ב לא-יחפץ כסיל בתבונה    כי אם-בהתגלות לבו br

3 ג בבוא-רשע בא גם-בוז    ועם-קלון חרפה br

4 ד מים עמקים דברי פי-איש    נחל נבע מקור חכמה br

5 ה שאת פני-רשע לא-טוב--    להטות צדיק במשפט br

6 ו שפתי כסיל יבאו בריב    ופיו למהלמות יקרא br

7 ז פי-כסיל מחתה-לו    ושפתיו מוקש נפשו br

8 ח דברי נרגן כמתלהמים    והם ירדו חדרי-בטן br

9 ט גם מתרפה במלאכתו--    אח הוא לבעל משחית br

10 י מגדל-עז שם יהוה    בו-ירוץ צדיק ונשגב br

11 יא הון עשיר קרית עזו    וכחומה נשגבה במשכתו br

12 יב לפני-שבר יגבה לב-איש    ולפני כבוד ענוה br

13 יג משיב דבר בטרם ישמע--    אולת היא-לו וכלמה br

14 יד רוח-איש יכלכל מחלהו    ורוח נכאה מי ישאנה br

15 טו לב נבון יקנה-דעת    ואזן חכמים תבקש-דעת br

16 טז מתן אדם ירחיב לו    ולפני גדלים ינחנו br

17 יז צדיק הראשון בריבו    יבא- (ובא-) רעהו וחקרו br

18 יח מדינים ישבית הגורל    ובין עצומים יפריד br

19 יט אח--נפשע מקרית-עז    ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון br

20 כ מפרי פי-איש תשבע בטנו    תבואת שפתיו ישבע br

21 כא מות וחיים ביד-לשון    ואהביה יאכל פריה br

22 כב מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה br

23 כג תחנונים ידבר-רש    ועשיר יענה עזות br

24 כד איש רעים להתרעע    ויש אהב דבק מאח