Provérbios 23

1 Sit jy aan om saam met 'n heerser te eet, let dan net op wat voor jou is,

2 en sit 'n mes op jou keel as jy 'n goeie eetlus het.

3 Moenie sy lekker ete begeer nie, want dit is bedrieglike spys.

4 Vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid.

5 Sou jy jou oë daarop laat afvlieg? Maar weg is dit! want skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel toe!

6 Eet nie die brood van een wat afgunstig is nie, en begeer nie sy lekker ete nie.

7 Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie.

8 Jou stukkie wat jy geëet het, sal jy uitspuug; en dan het jy jou vriendelike woorde verspil.

9 Spreek nie voor die ore van 'n dwaas nie, want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag.

10 Verlê die ou grenslyne nie, en kom nie op die landerye van die wese nie.

11 Want hulle Verlosser is sterk, Hy sal hulle saak teen jou verdedig.

12 Bring jou hart na die tug en jou oor na woorde van kennis.

13 Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie.

14 Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red.

15 My seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug.

16 En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is.

17 Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die HERE.

18 Waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.

19 Hoor, my seun, en word wys, en rig jou hart reguit op die weg.

20 Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal.

21 Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stukkende klere dra.

22 Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie.

23 Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand.

24 Die vader van 'n regverdige juig baie; en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom.

25 Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het.

26 My seun, gee my jou hart, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë.

27 Want 'n hoer is 'n diep kuil, en 'n ontugtige vrou is 'n nou put.

28 Sy lê ook en loer soos 'n rower en vermeerder die ontroues onder die mensdom.

29 By wie is "Ag!"; by wie is "Wee my!"; by wie is getwis; by wie is geklaag; by wie is wonde sonder oorsaak; by wie is dofheid van oë?

30 By die wat l t opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe.

31 Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie:

32 op die end byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk.

33 Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek;

34 en jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê en soos een wat op die top van die mas lê.

35 Hulle het my geslaan, sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie; hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie! [ (Proverbs 23:36) Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek. ]

1 א כי-תשב ללחום את-מושל--    בין תבין את-אשר לפניך br

2 ב ושמת שכין בלעך--    אם-בעל נפש אתה br

3 ג אל-תתאו למטעמותיו    והוא לחם כזבים br

4 ד אל-תיגע להעשיר    מבינתך חדל br

5 ה התעוף (התעיף) עיניך בו    ואיננו br כי עשה יעשה-לו כנפים    כנשר ועיף (יעוף) השמים

6 ו אל-תלחם--את-לחם רע עין    ואל-תתאו למטעמתיו br

7 ז כי כמו שער בנפשו--    כן-הוא br אכול ושתה יאמר לך    ולבו בל-עמך br

8 ח פתך-אכלת תקיאנה    ושחת דבריך הנעימים br

9 ט באזני כסיל אל-תדבר    כי-יבוז לשכל מליך br

10 י אל-תסג גבול עולם    ובשדי יתומים אל-תבא br

11 יא כי-גאלם חזק    הוא-יריב את-ריבם אתך br

12 יב הביאה למוסר לבך    ואזנך לאמרי-דעת br

13 יג אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות br

14 יד אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל br

15 טו בני אם-חכם לבך--    ישמח לבי גם-אני br

16 טז ותעלזנה כליותי--    בדבר שפתיך מישרים br

17 יז אל-יקנא לבך בחטאים    כי אם-ביראת-יהוה כל-היום br

18 יח כי אם-יש אחרית    ותקותך לא תכרת br

19 יט שמע-אתה בני וחכם    ואשר בדרך לבך br

20 כ אל-תהי בסבאי-יין--    בזללי בשר למו br

21 כא כי-סבא וזולל יורש    וקרעים תלביש נומה br

22 כב שמע לאביך זה ילדך    ואל-תבוז כי-זקנה אמך br

23 כג אמת קנה ואל-תמכר    חכמה ומוסר ובינה br

24 כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו br

25 כה ישמח-אביך ואמך    ותגל יולדתך br

26 כו תנה-בני לבך לי    ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה) br

27 כז כי-שוחה עמקה זונה    ובאר צרה נכריה br

28 כח אף-היא כחתף תארב    ובוגדים באדם תוסף br

29 כט למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--    למי פצעים חנם br למי    חכללות עינים br

30 ל למאחרים על-היין--    לבאים לחקר ממסך br

31 לא אל-תרא יין כי יתאדם    כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים br

32 לב אחריתו כנחש ישך    וכצפעני יפרש br

33 לג עיניך יראו זרות    ולבך ידבר תהפכות br

34 לד והיית כשכב בלב-ים    וכשכב בראש חבל br

35 לה הכוני בל-חליתי--    הלמוני בל-ידעתי br מתי אקיץ    אוסיף אבקשנו עוד