Provérbios 27

1 Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie.

2 Laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie; 'n vreemde, en nie jou eie lippe nie.

3 Swaar is 'n klip, en die sand het gewig; maar die ergernis oor 'n sot is swaarder as altwee.

4 Woede is wreed, en toorn kook oor; maar wie kan voor jaloersheid standhou?

5 Openlike teregwysing is beter as verborge liefde.

6 Die wonde deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig.

7 'n Versadigde siel vertrap die heuningstroop, maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is, soet.

8 Soos 'n voël wat ver van sy nes af rondvlieg, so is 'n man wat ver van sy tuisplek af rondswerwe.

9 Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend vanweë welgemeende raad.

10 Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.

11 Wees wys, my seun, en verbly my hart, sodat ek hom wat my smaad, kan antwoord gee.

12 As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom; maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf.

13 Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan; en neem hom as pand vir 'n onbekende.

14 Wie vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep, dit sal hom as 'n vloek aangereken word.

15 'n Aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eenders.

16 Wie haar wil teëhou, hou wind teë, en sy regterhand ontmoet olie.

17 Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.

18 Wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte eet; en hy wat vir sy heer sorg, sal geëer word.

19 Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens.

20 Die doderyk en die plek van vertering word nie versadig nie; so word die oë van 'n mens nie versadig nie.

21 Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, so is 'n man volgens die roem wat hy geniet.

22 Al stamp jy die sot in 'n stampblok tussen graankorrels met 'n stamper, sy sotheid sal nie van hom wyk nie.

23 Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee;

24 want 'n skat is nie vir ewig nie -- of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag?

25 As die gras verdwyn en die jong gras verskyn en die bossies van die berge bymekaargemaak word,

26 dan is daar lammers vir jou kleding en bokke as 'n koopprys vir grond,

27 en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis en as lewensonderhoud vir jou diensmeisies.

1 א אל-תתהלל ביום מחר    כי לא-תדע מה-ילד יום br

2 ב יהללך זר ולא-פיך    נכרי ואל-שפתיך br

3 ג כבד-אבן ונטל החול    וכעס אויל כבד משניהם br

4 ד אכזריות חמה ושטף אף    ומי יעמד לפני קנאה br

5 ה טובה תוכחת מגלה--    מאהבה מסתרת br

6 ו נאמנים פצעי אוהב    ונעתרות נשיקות שונא br

7 ז נפש שבעה תבוס נפת    ונפש רעבה כל-מר מתוק br

8 ח כצפור נודדת מן-קנה--    כן-איש נודד ממקומו br

9 ט שמן וקטרת ישמח-לב    ומתק רעהו מעצת-נפש br

10 י רעך ורעה (ורע) אביך אל-תעזב--    ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך br טוב שכן קרוב    מאח רחוק br

11 יא חכם בני ושמח לבי    ואשיבה חרפי דבר br

12 יב ערום ראה רעה נסתר    פתאים עברו נענשו br

13 יג קח-בגדו כי-ערב זר    ובעד נכריה חבלהו br

14 יד מברך רעהו בקול גדול--בבקר השכים    קללה תחשב לו br

15 טו דלף טורד ביום סגריר    ואשת מדונים (מדינים) נשתוה br

16 טז צפניה צפן-רוח    ושמן ימינו יקרא br

17 יז ברזל בברזל יחד    ואיש יחד פני-רעהו br

18 יח נצר תאנה יאכל פריה    ושמר אדניו יכבד br

19 יט כמים הפנים לפנים--    כן לב-האדם לאדם br

20 כ שאול ואבדה לא תשבענה    ועיני האדם לא תשבענה br

21 כא מצרף לכסף וכור לזהב    ואיש לפי מהללו br

22 כב אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות--    בעלי br לא-תסור מעליו אולתו br

23 כג ידע תדע פני צאנך    שית לבך לעדרים br

24 כד כי לא לעולם חסן    ואם-נזר לדור דור (ודור) br

25 כה גלה חציר ונראה-דשא    ונאספו עשבות הרים br

26 כו כבשים ללבושך    ומחיר שדה עתודים br

27 כז ודי חלב עזים--ללחמך ללחם ביתך    וחיים לנערותיך