Provérbios 21

1 Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

2 Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die HERE toets die harte.

3 Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers.

4 Hoogheid van oë en trotsheid van hart -- die glans van die goddelose is sonde.

5 Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek.

6 Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem -- dodelike valstrikke.

7 Die gewelddadigheid van die goddelose sleep hulle weg, want hulle weier om reg te doen.

8 Gekronkeld is die weg van 'n skuldige mens; maar die reine -- sy handeling is reg.

9 Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis.

10 Die siel van die goddelose begeer die kwaad; sy naaste vind in sy oë geen genade nie.

11 As 'n mens 'n spotter straf, word die eenvoudige bedagsaam; en as 'n mens 'n wyse onderrig, neem hy self kennis aan.

12 Die regverdige let op die huis van die goddelose; Hy stort die goddelose in die ongeluk.

13 Wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie.

14 'n Geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring en 'n geskenk in die skoot die heftige woede.

15 Vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen, maar 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid.

16 'n Mens wat afdwaal van die pad van verstand, sal in die vergadering van die skimme rus.

17 Wie van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek; hy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie.

18 Die goddelose is 'n losprys vir die regverdige, en in die plek van die opregtes kom die ontroue.

19 Dit is beter om in 'n woeste land te woon as by 'n twisgierige vrou en ergernis.

20 'n Kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, maar 'n dwase mens bring dit deur.

21 Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind.

22 Die wyse beklim die stad van die helde en gooi die vesting neer waar dit op vertrou.

23 Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede.

24 'n Vermetele, 'n trotsaard word 'n spotter genoem, een wat in oormaat van vermetelheid handel.

25 Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk;

26 die hele dag deur word daar dringend begeer, maar die regverdige gee en hou nie terug nie.

27 Die offer van die goddelose is 'n gruwel; hoeveel te meer as hulle dit met skandelike bedoeling bring.

28 'n Leuenagtige getuie kom om; maar 'n man wat goed toeluister, spreek vir altyd.

29 Die goddelose trek 'n onbeskaamde gesig, maar die opregte gee aan sy weë die regte rigting.

30 Daar is geen wysheid, en daar is geen verstand, en daar is geen raad teenoor die HERE nie.

31 Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die HERE.

1 א פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה    על-כל-אשר יחפץ יטנו br

2 ב כל-דרך-איש ישר בעיניו    ותכן לבות יהוה br

3 ג עשה צדקה ומשפט--    נבחר ליהוה מזבח br

4 ד רום-עינים ורחב-לב--    נר רשעים חטאת br

5 ה מחשבות חרוץ אך-למותר    וכל-אץ אך-למחסור br

6 ו פעל אצרות בלשון שקר--    הבל נדף מבקשי-מות br

7 ז שד-רשעים יגורם    כי מאנו לעשות משפט br

8 ח הפכפך דרך איש וזר    וזך ישר פעלו br

9 ט טוב לשבת על-פנת-גג--    מאשת מדינים ובית חבר br

10 י נפש רשע אותה-רע    לא-יחן בעיניו רעהו br

11 יא בענש-לץ יחכם-פתי    ובהשכיל לחכם יקח-דעת br

12 יב משכיל צדיק לבית רשע    מסלף רשעים לרע br

13 יג אטם אזנו מזעקת-דל--    גם-הוא יקרא ולא יענה br

14 יד מתן בסתר יכפה-אף    ושחד בחק חמה עזה br

15 טו שמחה לצדיק עשות משפט    ומחתה לפעלי און br

16 טז אדם--תועה מדרך השכל    בקהל רפאים ינוח br

17 יז איש מחסור אהב שמחה    אהב יין-ושמן לא יעשיר br

18 יח כפר לצדיק רשע    ותחת ישרים בוגד br

19 יט טוב שבת בארץ-מדבר--    מאשת מדונים (מדינים) וכעס br

20 כ אוצר נחמד ושמן--בנוה חכם    וכסיל אדם יבלענו br

21 כא רדף צדקה וחסד--    ימצא חיים צדקה וכבוד br

22 כב עיר גברים עלה חכם    וירד עז מבטחה br

23 כג שמר פיו ולשונו--    שמר מצרות נפשו br

24 כד זד יהיר לץ שמו--    עושה בעברת זדון br

25 כה תאות עצל תמיתנו    כי-מאנו ידיו לעשות br

26 כו כל-היום התאוה תאוה    וצדיק יתן ולא יחשך br

27 כז זבח רשעים תועבה    אף כי-בזמה יביאנו br

28 כח עד-כזבים יאבד    ואיש שומע לנצח ידבר br

29 כט העז איש רשע בפניו    וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו) br

30 ל אין חכמה ואין תבונה--    ואין עצה לנגד יהוה

31 לא סוס--מוכן ליום מלחמה    וליהוה התשועה