1 След това Иисус събра всичките израилеви племена в Сихем и свика старейшините на Израил, началниците му, съдиите му и надзорниците му; и те се представиха пред Бога.

2 И Иисус каза на целия народ: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: В древността бащите ви, Тара, бащата на Авраам и бащата на Нахор, живееха оттатък реката Ефрат и служеха на други богове.

3 И Аз взех баща ви Авраам от другата страна на реката, водих го през цялата ханаанска земя и умножих потомството му и му дадох Исаак.

4 А на Исаак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох планината Сиир, за да я притежава; а Яков и синовете му слязоха в Египет.

5 И изпратих Мойсей и Аарон и поразих Египет с язви според това, което извърших сред него, и след това ви изведох.

6 И изведох бащите ви от Египет и дойдохте до морето, и египтяните преследваха бащите ви с колесници и коне до Червено море.

7 Тогава те извикаха към ГОСПОДА и Той сложи мрак между вас и египтяните и докара морето върху тях, и ги покри. И очите ви видяха това, което сторих на Египет. И вие живяхте в пустинята дълго време.

8 И ви доведох в земята на аморейците, които живееха оттатък Йордан, и те воюваха срещу вас. Но Аз ги предадох в ръката ви и вие завладяхте земята им, и ги изтребих пред вас.

9 Тогава моавският цар Валак, синът на Сепфор, стана и воюва срещу Израил, и изпрати да повикат Валаам, сина на Веор, за да ви прокълне.

10 Но Аз не пожелах да послушам Валаам, затова той даже ви благослови; и Аз ви избавих от ръката му.

11 И вие преминахте Йордан и дойдохте в Ерихон. И ерихонските жители воюваха против вас, както и аморейците, и ферезейците, и ханаанците, и хетейците, и гергесейците, и евейците и евусейците. Но Аз ги предадох в ръката ви.

12 После Аз изпратих пред вас стършелите и те ги изгониха отпред вас — двамата аморейски царе — нито с твоя меч, нито с твоя лък.

13 И ви дадох земя, за която не се беше трудил, и градове, които не бяхте построили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили.

14 Затова сега, бойте се от ГОСПОДА и Му служете с искреност и истина; и махнете боговете, на които бащите ви са служили оттатък реката и в Египет, и служете на ГОСПОДА.

15 Но ако не желаете да служите на ГОСПОДА, изберете си днес на кого ще служите: дали на боговете, на които бащите ви служеха оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и домът ми ще служим на ГОСПОДА!

16 И народът отговори и каза: Далеч да бъде от нас да оставим ГОСПОДА, за да служим на други богове!

17 Защото ГОСПОД, нашият Бог, е, който изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, и който извърши тези големи знамения пред очите ни и ни запази през целия път, по който вървяхме, и сред всичките народи, през които минахме.

18 И ГОСПОД изгони отпред нас всичките народи и аморейците, които живееха в земята. Ние също ще служим на ГОСПОДА, защото Той е нашият Бог!

19 А Иисус каза на народа: Няма да можете да служите на ГОСПОДА, защото Той е свят Бог, Той е ревнив Бог; няма да прости престъпленията ви и греховете ви.

20 Ако оставите ГОСПОДА и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне и ще ви стори зло, и ще ви изтреби след доброто, което ви е сторил.

21 А народът каза на Иисус: Не, на ГОСПОДА ще служим!

22 И Иисус каза на народа: Вие сте свидетели против себе си, че сами избрахте ГОСПОДА, за да Му служите. И те казаха: Свидетели сме.

23 Затова сега махнете чуждите богове, които са сред вас, и наклонете сърцата си към ГОСПОДА, Израилевия Бог.

24 И народът казаха на Иисус: На ГОСПОДА, нашия Бог, ще служим и Неговия глас ще слушаме!

25 Така Иисус направи завет с народа в онзи ден и им постави наредба и правило в Сихем.

26 И Иисус написа тези думи в книгата на Божия закон; и взе голям камък и го изправи там под дъба, който е при ГОСПОДНОТО светилище.

27 И Иисус каза на целия народ: Ето, този камък ще бъде за свидетел против нас, защото той чу всичките думи на ГОСПОДА, които Той ни говори; затова той ще бъде свидетел против вас, за да не се отречете от вашия Бог.

28 И Иисус разпусна народа, всеки в наследството му.

29 И след тези неща ГОСПОДНИЯТ слуга Иисус, синът на Навий, умря на сто и десет години.

30 И го погребаха в областта на наследството му в Тамнат-Сарах, който е в хълмистата земя на Ефрем, на север от планината Гаас.

31 И Израил служи на ГОСПОДА през всичките дни на Иисус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Иисус и които знаеха цялото дело на ГОСПОДА, което Той беше извършил за Израил.

32 А костите на Йосиф, които израилевите синове бяха изнесли от Египет, погребаха в Сихем, в нивата, която Яков купи за сто сребърника от синовете на Емор, бащата на Сихем, и те станаха наследството на синовете на Йосиф.

33 И Елеазар, синът на Аарон, умря; и го погребаха на хълма на сина му Финеес, който му беше даден в хълмистата земя на Ефрем.