1 А в седмата година Йодая се укрепи и взе стотниците Азария, сина на Ероам, и Исмаил, сина на Йоанан, и Азария, сина на Овид, и Маасия, сина на Адая, и Елисафат, сина на Зехрий, и направи договор с тях.

2 И те обходиха Юда и събраха левитите от всички юдови градове, и главите на бащините домове на Израил, и дойдоха в Ерусалим.

3 И цялото събрание направи договор с царя в Божия дом. И Йодая им каза: Ето, синът на царя ще се възцари, както е говорил ГОСПОД за синовете на Давид.

4 Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате на служба в събота, нека бъдат вратари при праговете,

5 една трета да бъдат в царската къща и една трета — при Портата на основата; а целият народ да бъде в дворовете на ГОСПОДНИЯ дом.

6 И никой да не влиза в ГОСПОДНИЯ дом освен свещениците и онези от левитите, които служат; те да влизат, защото са свети. А целият народ да пази заповяданото от ГОСПОДА.

7 И левитите да обградят царя от всички страни, всеки с оръжията си в ръка; и който влезе в дома, да бъде убит. И да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.

8 И така, левитите и целият Юда направиха всичко, както заповяда свещеник Йодая, и взеха всеки мъжете си — онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да напуснат служба в събота; защото свещеник Йодая не разпусна отредите.

9 И свещеник Йодая даде на стотниците копията и щитчетата и щитовете на цар Давид, които бяха в Божия дом.

10 И постави целия народ, всеки мъж с оръжията му в ръка около царя, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, към олтара и към дома.

11 Тогава изведоха царския син и положиха на него короната и свидетелството. И го направиха цар и Йодая и синовете му го помазаха и извикаха: Да живее царят!

12 А когато Готолия чу вика на народа, който се стичаше и прославяше царя, дойде при народа в ГОСПОДНИЯ дом.

13 И погледна, и ето, царят стоеше при колоната си на входа и военачалниците и тръбачите стояха при царя, и целият народ на страната се радваше и надуваше тръбите, а певците стояха с музикалните инструменти и ръководеха хвалението. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!

14 И свещеник Йодая изведе стотниците, поставени над войската, и им каза: Изведете я между редовете, и който я последва, да бъде убит с меч! Защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в ГОСПОДНИЯ дом!

15 И я хванаха, и тя отиде в царската къща през входа на конската порта, и там я убиха.

16 Тогава Йодая направи договор между себе си и целия народ и царя, че ще бъдат народ на ГОСПОДА.

17 И целият народ влезе в дома на Ваал и го събори, и изпотрошиха жертвениците му и образите му, а Матан, жреца на Ваал, убиха пред жертвениците.

18 И Йодая повери службите на ГОСПОДНИЯ дом в ръцете на свещениците, левитите, които Давид беше разпределил над ГОСПОДНИЯ дом, за да принасят всеизгарянията на ГОСПОДА, както е писано в закона на Мойсей, с веселие и песни според наредбата на Давид.

19 Постави и вратарите при портите на ГОСПОДНИЯ дом, за да не влиза някой нечист от каквото и да било нещо.

20 И той взе стотниците, високопоставените, управниците на народа и целия народ на страната и изведе царя от ГОСПОДНИЯ дом, и влязоха през горната порта в царската къща; и сложиха царя на престола на царството.

21 Така целият народ на страната се зарадва и градът се успокои. А Готолия убиха с меч.