1 Така беше завършена цялата работа, която Соломон извърши за ГОСПОДНИЯ дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид, среброто, златото и всичките вещи, и ги сложи в съкровищниците на Божия дом.

2 Тогава Соломон събра в Ерусалим старейшините на Израил и всичките глави на племената, първенците на бащините домове на израилевите синове, за да пренесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия град, който е Сион.

3 И всичките израилеви мъже се събраха пред царя на празника, който е в седмия месец.

4 Дойдоха всичките старейшини на Израил и левитите вдигнаха ковчега,

5 и пренесоха ковчега и шатъра за срещане, и всичките свети принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха.

6 И цар Соломон и цялото израилево общество, което се беше събрало при него пред ковчега, жертваха овце и говеда, които поради множеството си не можеха да се пресметнат или изброят.

7 И свещениците донесоха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет на мястото му, във вътрешната зала на дома, в Пресвятото място, под крилете на херувимите;

8 защото херувимите простираха криле над мястото на ковчега и херувимите покриваха отгоре ковчега и прътовете му.

9 А прътовете бяха толкова дълги, че краищата на прътовете се виждаха издадени от ковчега пред вътрешната зала, но навън не се виждаха. И те са там и до днес.

10 В ковчега нямаше нищо друго освен двете плочи, които Мойсей сложи там на Хорив, когато ГОСПОД направи завет с израилевите синове, когато те излязоха от Египет.

11 И когато свещениците излязоха от святото място — защото всички свещеници, които се намираха там, се бяха осветили, без да спазват отредите си —

12 и всичките певци левити, Асаф, Еман, Едутун и синовете им и братята им, облечени във висон, с кимвали и лири, и арфи стояха на изток от олтара и с тях сто и двадесет свещеници, които свиреха с тръби;

13 и когато тръбачите и певците започнаха в един глас да пеят и да хвалят, и да славят ГОСПОДА, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти да хвалят ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна, тогава домът, ГОСПОДНИЯТ дом, се изпълни с облак.

14 И свещениците не можеха да пристъпят да служат заради облака, понеже ГОСПОДНАТА слава изпълваше Божия дом.