Provérbios 21

1 Kungens tankarär som vattenbäckari Herrens hand,han leder dem vart han vill.

2 Var och en tycker att hans vägar är rätta,men Herren är den som prövar hjärtan.

3 Att handla rätt och rättfärdigtär mer värt för Herren än offer.

4 Stolta ögon och högmodigt hjärta- de ogudaktigas lykta är synd.

5 Den flitiges omtanke medför idel vinst,hastverk idel förlust.

6 Att vinna skatter med lögnaktig tungaär ett jagande efter vindför dem som söker döden.

7 De ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva,eftersom de vägrar göra det rätta.

8 Krokig väg går syndfull man,den rene går rakt fram.

9 Bättre bo i en vrå på taketän dela huset med en grälsjuk kvinna.

10 Den ogudaktiges själ har lust till det onda,hans nästa finner ingen nåd i hans ögon.

11 Straffas bespottaren blir den okunnige vis,undervisas den vise mottar han kunskap.

12 Den Rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus,han störtar de ogudaktiga i olycka.

13 Den som tillsluter sitt öra för den fattiges ropskall själv ropa utan att få svar.

14 Hemlig gåva dämpar vrede,en skänk i det fördolda stillar stor förbittring.

15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädjemen brottslingarnas skräck.

16 Den människa som far vilse från klokhetens väghamnar i de dödas församling.

17 Den som älskar glada dagar blir fattig,den som älskar vin och olja blir inte rik.

18 Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige,den trolöse sätts i de rättsinnigas ställe.

19 Bättre bo i ett öde landän tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna

20 Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning,en dåraktig människa slösar bort dem.

21 Den som far efter rättfärdighet och godhet,finner liv, rättfärdighet och ära.

22 En vis man kan storma en stad full av hjältaroch bryta ner det fäste som de litade på.

23 Den som vaktar sin mun och sin tungabevarar sitt liv för svårigheter.

24 Bespottare kallas den som är fräck och övermodig,den som handlar i måttlöst övermod.

25 Den lates begär blir hans död,ty hans händer vill inget göra.

26 Den snikne fikar alltid efter mer,den rättfärdige ger utan att snåla.

27 De ogudaktigas offer är avskyvärt,särskilt när det bärs fram i ont syfte.

28 Falskt vittne skall förgås,den som lyssnar får tala till punkt.

29 Den ogudaktige visar upp en trotsig min,den rättsinnige går sin väg rakt fram.

30 Ingen vishet, inget förstånd, inget rådförmår något mot Herren.

31 Hästar rustas för stridens dag,men segern kommer från Herren.