Provérbios 30

1 Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel - till Itiel och Ukal.

2 Jag är oförnuftigare än någon annanoch utan mänskligt förstånd.

3 Jag har inte lärt mig vishet,så att jag har kunskap om den Helige.

4 Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen?Vem har samlat vinden i sina händer?Vem har knutit in vattnet i ett kläde?Vem har fastställt jordens alla gränser?Vad heter han, och vad heter hans son - du vet det ju?

5 Allt Guds ord är rent från slagg,han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.

6 Lägg ingenting till hans ord,så att han beslår dig med lögn.

7 Två ting ber jag dig om,neka mig dem inte intill min död:

8 Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig.Ge mig varken fattigdom eller rikedom,men låt mig få den mat jag behöver.

9 Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger:"Vem är Herren?"eller så fattig att jag stjäloch vanhelgar min Guds namn.

10 Förtala inte en tjänare inför hans herre,så att han förbannar dig och du står där med skuld.

11 Det finns ett släkte som förbannar sin faroch inte välsignar sin mor,

12 ett släkte som är rent i egna ögon,men som inte har tvättat bort sin smuts,

13 ett släkte - hur stolta är inte dess ögonoch hur fulla av högmod är inte dess blickar,

14 ett släkte vars tänder är svärdoch vars käkar är knivar,så att de äter de arma ur landetoch de fattiga ur människornas krets.

15 Blodigeln har två döttrar:"Ge" och "Ge".Det finns tre som inte kan mättas,fyra, som aldrig säger: "Det är nog":

16 dödsriket, det ofruktsamma moderlivet,jorden som ej kan mättas med vattenoch elden som aldrig säger: "Det är nog".

17 Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor,hans ögon skall korparna vid bäcken hacka utoch örnens ungar äta upp.

18 Tre ting är mig för underbara,ja, fyra kan jag inte förstå:

19 örnens väg på himlen,ormens väg över klippan,skeppets väg mitt i havetoch mannens väg hos jungfrun.

20 Sådant är äktenskapsbryterskans sätt:Hon äter och torkar sig om munnenoch säger: "Jag har inte gjort något orätt."

21 Tre ting får jorden att skaka,ja, fyra kan den inte uthärda:

22 en slav som blir kung,en dåre som frossar i mat,

23 en försmådd kvinna som blir giftoch en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor.

24 Fyra finns som är små på jorden,likväl är de visast bland de visa:

25 myrorna är inget starkt släkte,men de samlar sin föda om sommaren,

26 klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte,men i klippan bygger de sin boning,

27 gräshopporna har ingen kung,men i härordning drar de alla ut,

28 geckoödlan kan man gripa med händerna,ändå finns den i kungapalats.

29 Tre finns som skrider ståtligt fram,ja, fyra som har en ståtlig gång:

30 lejonet, hjälten bland djurensom ej viker tillbaka för någon,

31 en stridsrustad häst och en bockoch en kung i spetsen för sitt folk.

32 Har du varit dåraktig och upphöjt dig själveller tänkt onda tankar,så lägg handen på munnen.

33 Ty som ost pressas ut ur mjölkoch blod pressas ut ur näsan,så kommer kiv ur vrede.