Provérbios 16

1 En människa gör upp planeri sitt hjärta,men från Herren kommer vad tungan svarar.

2 En mans vägar är rena i hans egna ögon,men Herren är den som prövar andarna.

3 Befall dina verk åt Herren,så har dina planer framgång.

4 Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte,även den ogudaktige för olyckans dag.

5 Herren avskyr de högmodiga,de blir förvisso inte ostraffade.

6 Genom nåd och sanning sonas skuld,genom Herrens fruktan undflyr man det onda.

7 Om någons vägar behagar Herren,gör han även hans fiender till vänner.

8 Bättre äga litet med rättfärdighetän tjäna mycket med orätt.

9 Människans hjärta tänker ut sin väg,men Herren är den som styr hennes steg.

10 Gudomligt beslut är på kungens läppar,hans mun tar inte miste i domen.

11 Rätt våg och vikt är från Herren,alla vikter i pungen är hans verk.

12 Kungar avskyr onda gärningar,ty genom rättfärdighet blir tronen befäst.

13 Rättfärdiga läppar behagar kungar,den som talar sanning blir älskad.

14 Kungens vrede förebådar död,men en vis man kan stilla den.

15 När kungens uppsyn är ljus betyder det liv,hans välvilja är som ett moln med vårregn.

16 Att vinna vishet är långt bättre än guld,att vinna insikt är mer värt än silver.

17 De rättsinnigas väg är att fly det onda,den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

18 Stolthet går före undergångoch högmod går före fall.

19 Bättre vara ödmjuk bland de ringaän dela byte med de stolta.

20 Den som ger akt på ordet finner det goda,lycklig är den som förtröstar på Herren.

21 Den som har ett vist hjärta kallas förståndigoch ljuvligt tal främjar lärdomen.

22 Den som äger insikt har en källa till liv,att fostra dårar är dårskap.

23 Den vises hjärta gör hans mun förståndigoch främjar lärdomen på hans läppar.

24 Milda ord är som drypande honung,ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

25 En väg kan synas rätt för en människa,men dess slut kan leda till döden.

26 Arbetarens hunger får honom att arbeta,hans egen mun driver på honom.

27 En illasinnad man gräver upp det onda,förtärande eld är på hans läppar.

28 En falsk människa vållar trätor,den som skvallrar skiljer vänner åt.

29 Våldsverkaren förför sin nästaoch leder honom in på en väg som inte är god.

30 Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar,sammanpressade läppar är redo till ont.

31 Grått hår är en ärekrona,den vinns på rättfärdighetens väg.

32 Bättre en tålmodig man än en hjälte,bättre styra sitt sinne än inta en stad.

33 Lotten kastas i knät,men avgörandet kommer alltid från Herren.