Provérbios 3

1 Min son, glöm intemin undervisning,bevara mina bud i ditt hjärta.

2 Ty långt liv och många levnadsåroch frid skall de ge dig.

3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig.Bind dem om din hals,skriv dem på ditt hjärtas tavla,

4 så skall du finna nåd och få gott förståndi Guds och människors ögon.

5 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,förlita dig inte på ditt förstånd.

6 Räkna med honom på alla dina vägar,så skall han göra dina stigar jämna.

7 Håll dig inte själv för vis,frukta Herren och fly det onda.

8 Det skall ge hälsa åt din kropp,ny styrka åt alla dess ben.

9 Ära Herren med dina ägodelaroch ge honom det första av all din gröda.

10 Dina lador skall då fyllas av riklig skördoch dina pressar flöda över av vin.

11 Min son, förakta inte Herrens fostran,förarga dig inte över hans tuktan.

12 Ty den Herren älskar tuktar hanliksom en far den son som han har kär.

13 Lycklig den människa som finner visheten,den människa som får förstånd.

14 Ty det är bättre att få vishet än silver,den vinst den ger är bättre än guld.

15 Den är dyrbarare än pärlor.Allt härligt du äger går ej upp mot den.

16 Långt liv bär den i sin högra hand,i sin vänstra rikedom och ära.

17 Vishetens vägar är ljuvliga,alla dess stigar är trygga.

18 Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den,de som håller fast vid den må prisas lyckliga.

19 Genom visheten har Herren lagt jordens grund,himlen har han berett med förstånd.

20 Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor framoch molnen dryper av fukt.

21 Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet,låt dem inte vika från dina ögon.

22 De skall ge liv åt din själoch bli ett smycke för din hals.

23 Då skall du vandra trygg på din väg,din fot skall inte slinta.

24 När du lägger dig skall inget förskräcka dig,och när du lagt dig skall du sova gott.

25 Du behöver inte frukta för plötslig skräck,eller för ovädret som kommer över de ogudaktiga.

26 Ty Herren skall vara din förtröstan,han skall bevara din fot för snaran.

27 Neka inte den behövande din hjälp,när det står i din makt att ge den.

28 Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare,i morgon skall jag ge dig",fastän du kunde hjälpa genast.

29 Tänk inte ut något ont mot din nästa,när han tror sig bo trygg i din närhet.

30 Gräla inte med någon utan orsak,då han inte har gjort dig något ont.

31 Avundas inte den som brukar våldoch välj inte någon av hans vägar.

32 Ty Herren avskyr den som är falsk,men han är förtrogen med de rättrådiga.

33 Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus,men de rättfärdigas hem välsignar han.

34 Bespottare bespottar han,men de ödmjuka ger han nåd.

35 De visa får ära till arvedel,de dåraktiga får skam.