Provérbios 2

1 Min son, om du tar emotmina ordoch gömmer mina bud inom dig,

2 så att du låter ditt öra ta vara på vishetenoch böjer ditt hjärta till klokheten,

3 ja, om du ropar efter insiktoch höjer din röst för att kalla på klokheten,

4 om du söker efter den som efter silveroch letar efter den som efter en skatt,

5 då skall du förstå Herrens fruktanoch finna kunskapen om Gud.

6 Ty det är Herren som ger vishet,från hans mun kommer kunskap och förstånd.

7 Åt de redbara har han visa råd i förvar,en sköld är han för dem som lever ostraffligt,

8 han beskyddar det rättas stigar,sina frommas väg bevarar han.

9 Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet,det godas alla vägar.

10 Ty vishet skall komma in i ditt hjärtaoch kunskap bli ljuvlig för din själ,

11 eftertänksamhet skall bevara digoch klokhet beskydda dig.

12 Visheten skall rädda dig från det ondas väg,från män som talar det som är förvänt,

13 från dem som överger det rättas stigarför att färdas på mörkrets vägar,

14 från dem som gläds åt att göra det ondaoch fröjdar sig åt ondskans förvrängningar,

15 från dem som går på krokiga stigaroch vandrar på villovägar.

16 Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnan,från din nästas hustru som talar hala ord,

17 från henne som har övergivit sin ungdoms vänoch glömt sin Guds förbund.

18 Hennes hus sjunker ner i döden,till skuggornas boning leder hennes stigar.

19 De som går in till henne vänder aldrig tillbaka,de finner inte livets stigar.

20 Därför skall du vandra på de godas vägoch hålla dig på de rättfärdigas stigar.

21 Ty de redbara skall bo i landet,de ostraffliga får stanna kvar där.

22 Men de ogudaktiga skall utrotas ur landet,de trolösa ryckas bort därifrån.