Provérbios 11

1 Herren avskyr falsk våg,full vikt behagar honom.

2 När högfärd kommer, följer förakt,men hos de ödmjuka är vishet.

3 De redbaras ostrafflighet leder dem,de trolösa fördärvas genom sin falskhet.

4 Ägodelar hjälper inte på vredens dag,men rättfärdighet räddar från döden.

5 Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn,den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet.

6 De redbaras rättfärdighet räddar dem,de trolösa fångas av sina begär.

7 När en ogudaktig dör, blir hans hopp om intet,det de onda väntar på går förlorat.

8 Den rättfärdige räddas ur nöden,den ogudaktige drabbas i hans ställe.

9 Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa,genom kunskap blir de rättfärdiga räddade.

10 Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden,när de ogudaktiga förgås råder jubel.

11 Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd,genom de ogudaktigas mun rivs den ner.

12 Den som är utan vett föraktar sin nästa,den som har förstånd tiger.

13 Den som går med förtal förråder hemligheter,den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet.

14 Där kloka råd saknas kommer folket på fall,när många ger goda råd går det väl.

15 Den som går i borgen för en främling råkar illa ut,den som hatar att ge handslag är trygg.

16 En älsklig kvinna vinner ära,våldsverkare vinner rikedom.

17 En barmhärtig man gör väl mot sig själv,den grymme skadar sitt eget kött.

18 Den ogudaktige gör en bedräglig vinst,den som sår rättfärdighet får en säker lön.

19 Den som står fast i rättfärdighet vinner liv,den som far efter ont drar över sig död.

20 De som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren,de som lever ostraffligt behagar honom.

21 De onda blir förvisso inte ostraffademen de rättfärdigas efterkommande skall räddas.

22 Som en guldring i svinets tryneär skönhet hos en kvinna utan vett.

23 Vad de rättfärdiga önskar är idel gott,vad de ogudaktiga kan hoppas på är vrede.

24 Den ene strör ut och får ändå mer,den andre snålar och blir bara fattigare.

25 Den frikostige blir rikligen mättad,den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt.

26 Den som undanhåller sin säd förbannas av folket,välsignelse kommer över den som vill sälja.

27 Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd,den som far efter det onda drabbas själv av det.

28 Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall,men de rättfärdiga skall grönska som löven.

29 Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind,den oförnuftige blir träl åt den som har ett vist hjärta.

30 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd,den som vinner själar är vis.

31 Om den rättfärdige får sin lön på jorden,hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren!